Odwołanie lotu a odszkodowanie dla pasażerów

www.sxc.hu

ETS wypowiedział się wprost, kiedy pasażerom korzystającym z przewozów lotniczych należy się odszkodowanie w związku z odwołaniem lotu wskutek problemów technicznych statku powietrznego.

Przedmiotowy problem został rozstrzygnięty poprzez wydanie wyroku w sprawie C-549/07 Friederike Wallentin-Hermann i Alitalia.

Trybunał Europejski uznał, że:

- artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 należy interpretować w ten sposób, że problem techniczny, który wystąpił w statku powietrznym, skutkujący odwołaniem lotu, nie jest objęty pojęciem „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu tego przepisu, chyba że problem ten jest następstwem zdarzeń, które – ze względu na swój charakter lub źródło – nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie. Zawarta w Montrealu w dniu 28 maja 1999 r. konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego nie ma przy tym rozstrzygającego znaczenia dla wykładni okoliczności uzasadniających zwolnienie przewoźnika z obowiązku wypłacenia odszkodowania, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004,

- częstotliwość występowania problemów technicznych u przewoźnika lotniczego sama w sobie nie stanowi czynnika przesądzającego o istnieniu lub braku „nadzwyczajnych okoliczności” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004.

- okoliczność, że przewoźnik lotniczy przestrzegał minimalnych wymogów w zakresie przeglądów statku powietrznego nie może sama w sobie wystarczyć dla wykazania, że ten przewoźnik podjął „wszelkie racjonalne środki” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004, a w konsekwencji dla zwolnienia go z ciążącego na nim obowiązku wypłacenia odszkodowania przewidzianego w art. 5 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia.

Podsumowując:

Co do zasady przewoźnik nie może odmówić wypłacenia odszkodowania pasażerom, jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową przewozu. Można jednakże odmówić wypłacenia odszkodowania, jeżeli problemy techniczne są następstwem zdarzeń, które – ze względu na swój charakter lub źródło – nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie.


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Odwołanie lotu a odszkodowanie dla pasażerów :

  1. Trzeba tylko jedno wyraźnie podkreślić – w przypadku unijnych przewoźników sprawa jest prosta, w przypadku linii lotniczych spoza UE jest dużo gorzej.

    Korzystając z usług takich przewoźników warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie podróżnicze – po pierwsze ochroni to nasz bagaż, po drugie ograniczy ilość problemów związanych z odwołanym lub opóźnionym lotem (który może sprawić, że przepadnie zaliczka w hotelu albo nie zdążymy na inny lot).

    W praktyce walka z zagranicznym przewoźnikiem jest naprawdę trudna…