Odszkodowania za błędy w sztuce profesjonalnych pełnomocników

www.sxc.hu

Możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę gwarantowana jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dotyczy to również profesjonalnych pełnomocników takich jak adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi.

Stosunek prawny istniejący między profesjonalnym pełnomocnikiem świadczącym usługi w zakresie pomocy prawnej oraz klientem jest niczym innym jak umową.

W ramach takiej umowy profesjonalny pełnomocnik nie może się zobowiązać do wygrania danej sprawy tzn. że nie odpowiada za rezultat swojej pracy. Jednakże może odpowiadać materialnie za swoje zaniedbania, wówczas, gdy wskutek nich wyrządził klientowi szkodę.

W grę wchodzą dwa modele odpowiedzialności: deliktowa (za czyn niedozwolony) i kontraktowa (wynikająca z umowy).

Podstawowa różnica polega na przyjęciu przez ustawodawcę przy odpowiedzialności kontraktowej domniemania odpowiedzialności pełnomocnika za niewykonanie (nienależyte wykonanie) odpowiedzialność zobowiązania umownego. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych może powstać natomiast poza łączącym strony stosunkiem umownym. Samo zatem naruszenie przez strony więzi obligacyjnej (niewykonanie zobowiązania) nie może być uznane automatycznie za działanie bezprawne w rozumieniu art. 415 k.c.(tak SN w wyr. z 10.10.1997 r., III CKN 202/97, OSNC 1998, Nr 3, poz. 42).

Dla powstania odpowiedzialności deliktowej istotne jest aby wyrządzenie szkody nastąpiło w wyniku naruszenie ogólnych, powszechnie obowiązujących nakazów i zakazów, ciążących na każdym podmiocie prawa, które wynikają z powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz z zasad współżycia społecznego.

Tak więc regułą w przypadku odpowiedzialności profesjonalnych pełnomocników jest odpowiedzialność na zasadzie art. 471 k.c. (kontraktowa) a tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest odpowiedzialność na zasadzie art. 415 k.c. gdy przykładowo pełnomocnik świadomie i w celu wyrządzenia szkody udziela wprowadzającej w błąd porady prawnej.

Odpowiedzialność kontraktowa zachodzi natomiast wówczas, jeżeli spełnione są tzw. nieruchome przesłanki odpowiedzialności. Są nimi: po niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania) będące następstwem okoliczności, za które pełnomocnik ponosi odpowiedzialność, powstanie szkody i związek przyczynowy między faktem niewykonania (nienależytego wykonania) zobowiązania a szkodą.

Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń zaznaczył dodatkowo, że należytą staranność wymaganą od adwokata i radcy przy wykonywaniu zobowiązań umownych trzeba oceniać przy uwzględnieniu zawodowego, profesjonalnego charakteru ich działalności. To samo można odnieść w pełni do doradcy podatkowego czy notariusza (sygn. akt V CK 297/04).

Należy pamiętać, że dla ochrony swoich klientów przedstawiciele określonych zawodów muszą obowiązkowo posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, np. ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata, radcy prawnego i notariusza (suma gwarancyjna min. 50 tyś euro) za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego podczas wykonywania czynności zawodowych.


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.