Od 2013 r. limitowane koszty podatkowe dla twórców

www.sxc.hu

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje zmiany w zakresie rozliczania zryczałtowanych (50%) kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, a także m.in. korzystania przez twórców z praw autorskich. Zmienią się również zasady stosowania tzw. ulgi internetowej i prorodzinnej.

Nowe zasady rozliczania PIT znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2013 r.

Koszty autorskie

Obecnie twórcy m.in. z tytułu przeniesienia praw autorskich i praw własności przemysłowej (np. znaków, wynalazków, oprogramowania lub utworów) korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodów (lub wyższych – jeżeli posiadają dowody na poniesienie kosztów w wysokości przekraczającej wartość ryczałtu).

Nowelizacja ustawy o PIT w odniesieniu do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. wprowadza roczny limit w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Koszty te nie będą mogły przekroczyć w roku podatkowym 42 764 PLN, tj. ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Natomiast twórca, który udowodni, że koszty uzyskania przychodów w danym roku były wyższe niż 50% uzyskanego przychodu, nadal będzie mógł rozliczać koszty w kwocie faktycznie poniesionej.

Uwaga:      Ponieważ przychód na gruncie PIT powstaje co do zasady w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji m.in. środków pieniężnych, wynagrodzenia wypłacone w 2013 r. objęte będą nową regulacją nawet wówczas, gdy dotyczyć będą utworów przekazanych w 2012 r.

Ulga na dzieci

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, ustawodawca zmienił również zasady rozliczania tzw. ulgi na dzieci. Zmiana przewiduje zwiększenie kwoty ulgi w przypadku rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Podatnik opiekujący się np. piątką dzieci będzie mógł odliczyć od podatku za każdy miesiąc na pierwsze i drugie dziecko po 92,67 PLN, na trzecie dziecko 139,01 PLN oraz 185,34 PLN na każde kolejne dziecko.

Natomiast rodzice wychowujący jedno dziecko będą mogli pomniejszyć podatek o dotychczasową kwotę (92,67 PLN miesięcznie) wyłącznie pod warunkiem, że ich dochód nie przekroczy wskazanego w ustawie limitu (112.000 PLN lub 56.000 PLN – w zależności od sytuacji rodzinnej). Po przekroczeniu ww. kwot ulga przysługiwać nie będzie.

Nie zmieni się sytuacja rodziców z dwójką dzieci.

Ulga internetowa

Zmiany obejmą również zasady odliczania kwot wydatków na użytkowanie sieci Internet (nie zmieni się natomiast limit odliczenia – 760 PLN). Podatnicy będą mogli skorzystać z tej ulgi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych i tylko pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z tego odliczenia.

Przykład: Podatnik po raz pierwszy odliczy wydatki na Internet w deklaracji za 2012 r. Z odliczenia będzie mógł skorzystać ponownie w deklaracji za 2013 r. Ale już nie za 2014 r.

więcej informacji: Rafał Gołba, tel. 71 78 58 247


Tagi: , , , , ,

Podobne artykuły:

Możliwość komentowania jest wyłączona.