Obowiązki informacyjne – premium rate

www.sxc.hu

W dniu 10 listopada 4 grudnia (aktualizacja) wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony konsumentów przed nadużyciami związanymi z korzystaniem z usług typu premium rate (usługi o podwyższonej opłacie) poprzez rozszerzenie obowiązków informacyjnych spoczywających na podmiotach oferujących tego typu usługi.

Ustawa wprowadza również rozdział pomiędzy operatorów sieci komórkowych a podmioty proponujące tego typu usługi, tak aby konsumenci kierowali swoje ewentualne zastrzeżenia pod adresem tych podmiotów odpowiedzialnych, a nie wobec operatorów.

Ustawa nakłada szereg obowiązków na dostawców usługi o podwyższonej opłacie w tym w szczególności obowiązek:

1)   podawania wraz z numerem tej usługi przekazywanym bezpośrednio abonentom, cenę za jednostkę rozliczeniową usługi albo cenę za połączenie;

2)   podawania informacji o zasadzie korzystania z usługi w sposób przejrzysty i czytelny dla abonenta oraz umożliwienia abonentowi dokonania skutecznej i natychmiastowej rezygnacji z usługi w każdym czasie w sposób prosty i wolny od opłat;

3)   bezpłatnego określenia abonentowi progu kwotowego, dla każdego okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego dostawca będzie obowiązany do: natychmiastowego poinformowania abonenta o fakcie przekroczenia progu oraz zablokowania na żądanie abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta;

4)   oferowania abonentom co najmniej trzech progów kwotowych (35, 100 i 200 złotych).

Ustawa wprowadza wymogi, jakie musi spełniać graficzne przedstawienie informacji
o usłudze o podwyższonej opłacie dotyczące m.in. tła, rozmiaru czcionki oraz czasu prezentacji:

1) tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceną za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie,

2) rozmiar czcionki ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej usługi oraz

3) czas prezentacji ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, nie może być krótszy niż czas prezentacji numeru tej usługi.

Druga istotna zmiana wprowadzana omawianą ustawą dotyczy przyznania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prawa dopuszczenia, na wniosek zainteresowanego podmiotu, czasowego używania urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni.

Prezes UKE wydając decyzję będzie się kierować obiektywnymi, przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami. Ustawa określa dokumenty, które podmiot zainteresowany musi dołączyć do wniosku oraz elementy decyzji Prezesa UKE. Wprowadzenie czasowych zezwoleń związane jest m.in. z organizacją w Polsce mistrzostw EURO 2012. Procedury przyznania klasycznego pozwolenia są długotrwałe i skomplikowane. To szczególne pozwolenie służyć ma dziennikarzom relacjonującym np. mecze czy koncerty, którzy nie potrzebują zezwoleń stałych.


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Obowiązki informacyjne – premium rate :

  1. Witam,

    Skąd wziął Pan informację, że nowelizacja wchodzi w życie w dniu 10 listopada?

    Pozdrawiam

  2. Panie Krzysztofie – faktycznie ustawa wejdzie w życie 3 grudnia – 30 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za czujność.

  3. ustawa wejdzie w życie w II turach: 1. 4 grudnia br. (publikacja miała miejsce 3.11), i 2. 4 maja 2012.