O zmianie programów telewizji kablowej trzeba informować

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który zmienia swoją ofertę, musi powiadomić konsumenta na piśmie o nowych warunkach – zarówno o tym, jakich programów konsument nie będzie mógł zobaczyć i na jakie będzie mógł liczyć.

Zmiany w ofercie muszą zostać przedstawione abonentowi co najmniej z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego.

Prezes Urzędu ustaliła, że UPC Polska oraz Multimedia Polska poinformowały konsumentów o likwidacji programów z naruszeniem tego terminu, a w przypadku UPC konsumenci otrzymali informacje nawet po wprowadzonych zmianach.

W omawianej sprawie Prezes Urzędu rozważył, czy działania Spółki podjęte w związku ze zmianami warunków umownych, dokonanych w lipcu 2010r., były bezprawne i naruszyły interesy konsumentów/abonentów UPC.

Zgodnie z art. 60 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne3 –w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 lipca 2010r. – Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w szczególności, o której mowa w art. 56 ust. 3 – z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.

Po nowelizacji ustawy, która weszła wżycie dnia 20 lipca 2010r. przepis ten stanowi, że Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych doręcza na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że abonent złożył żądanie określone w ust. 1 b – z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.

Z treści obu wyżej cyt. przepisów wynika jednoznacznie, że przedsiębiorca planując dokonanie zmian warunków umowy, w tym oferty programowej, winien przede wszystkim z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego/jednego miesiąca powiadomić abonentów o treści proponowanych zmian, a także poinformować o ich prawie do wypowiedzenia umowy, w sytuacji nieakceptowania tych zmian.

W przypadku programu Mezzo, który został wyłączony z analogowego Pakietu Pełnego z dniem 1 lipca 2010r. ewidentnie Spółka powiadamiała abonentów o tej zmianie już po jej dokonaniu, bowiem wszelkie informacje w tym zakresie były kierowane do klientów najwcześniej od dnia 7 lipca 2010 r. Podobny stan faktyczny UOKIK ustalił w stosunku do dwóch pozostałych kanałów telewizyjnych.

W konsekwencji Prezes UOKiK uznała, że przedsiębiorcy naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich kary finansowe. Na UPC Polska – 379.658 zł a na Multimedia Polska – 208.254 zł.


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.