NSA wyjaśnił kiedy wydatki mają charakter kosztów reprezentacji

www.sxc.hu

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. wydatków na reprezentację.

Brak ustawowej definicji pojęcia reprezentacji powoduje jednak liczne wątpliwości co do możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków poniesionych np. na organizację spotkań z kontrahentami. Wątpliwości tych nie rozstrzyga ani praktyka organów podatkowych, ani niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych.W związku z powyższym, Prokurator Generalny wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o wydanie uchwały w składzie siedmiu sędziów, która ostatecznie rozstrzygnęłaby te wątpliwości. I choć NSA odmówił wydania takiej uchwały, dał podatnikom i organom podatkowym wskazówki, kiedy należy uznać, że poniesione wydatki są kosztami reprezentacji.

Odmawiając podjęcia uchwały (postanowienie NSA II FPS 7/12), NSA wskazał, że jeśli chodzi o koszty reprezentacji, to w kontekście stale zmieniających się realiów gospodarczych i złożonej rzeczywistości życia gospodarczego, każdą z sytuacji należy analizować odrębnie, biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny.

Wydając przedmiotowe postanowienie udzielił jednak istotnych wskazówek, co przesądza o tym, że dany wydatek ma charakter reprezentacyjny i nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.

NSA przypomniał, że co do zasady, aby określony koszt mógł zostać uznany przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, musi pozostawać w związku z osiągnięciem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Istotne jest także, aby działanie podatnika, na skutek którego poniesiony został wydatek, dotyczyło w sposób bezpośredni prowadzonej działalności gospodarczej, której celem jest osiągnięcie przychodu.

Spośród wydatków spełniających powyższe wymogi, do kosztów uzyskania przychodów nie będą mogły być zaliczone – jako koszty reprezentacji – wydatki związane z budowaniem odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa, uwypukleniem zasobności i profesjonalizmu przedsiębiorcy, które co do zasady nie są ukierunkowane bezpośrednio na zwiększenie osiąganego przychodu (w przeciwieństwie do wszelkich działań marketingowych i reklamowych). W odniesieniu do takich wydatków bez znaczenia pozostaje natomiast kwestia wystawności, okazałości czy samego miejsca spotkania (w siedzibie lub poza siedzibą firmy).

Dodatkowo ustalając czy dane koszty są kosztami reprezentacji, zdaniem NSA, należy brać pod uwagę realia życia gospodarczego, formę i okoliczności spotkania. NSA podkreślił, że to na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania i dowiedzenia okoliczności towarzyszących danemu wydatkowi.

więcej informacji:

Joanna Pokryszka, tel. 71 78 58 270
Konrad Misiewicz, tel. 71 78 58 237


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.