NSA ponownie na temat imprez integracyjnych

Zaproszenie pracownika na imprezę integracyjną organizowaną przez pracodawcę nie stanowi dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu w PIT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 24 stycznia 2013 roku (sygn. akt: II FSK 1064/11).

NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2010 roku (sygn. akt I SA/Wr 1197/10). Orzeczenie dostępne jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

W skrócie NSA uznał, że:

-      w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania,

-      o przychodzie pracownika można mówić wtedy, gdy korzysta z postawionych mu do dyspozycji świadczeń, a ponadto możliwe jest ustalenie wartości tych świadczeń według metod określonych w ustawie o PIT,

-      w przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, bez względu na to, czy pracownik z usług skorzystał czy też nie, nie ustala się dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez.

Problem kwalifikowania udziału, a w szczególności samej możliwości udziału pracowników  w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę jest od dłuższego czasu przedmiotem interpretacji podatkowych i orzeczeń sądowych. Na przestrzeni lat nie udało się organom skarbowym i sądom administracyjnym ustalić jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie, jednak dotychczas w większości przypadków sądy administracyjne wydawały orzeczenia niekorzystne – wyrażające stanowisko, że samo zagwarantowanie pracownikom możliwości skorzystania z poszczególnych usług w ramach imprez integracyjnych stanowi nieodpłatne świadczenie (w szczególności: wyrok NSA z 2.12.2011 r., sygn. akt: II FSK 1017/10, wyrok NSA z 17.1.2012 r., sygn. akt: II FSK 2740/11,  wyrok NSA z 8.11. 2012 r., sygn. akt: II FSK 602/11).

Zagadnienie to jest związane z całym systemem pozapłacowych świadczeń pracowniczych, które odgrywają dużą rolę w kształtowaniu polityki kadrowej przedsiębiorców. W postępowaniu organów podatkowych od lat można zauważyć tendencję do nadmiernego rozszerzania zakresu „nieodpłatnych świadczeń” uzyskiwanych przez pracowników. Miało to miejsce choćby w kontekście wykupywania przez pracodawców pakietów medycznych dla pracowników, czy też organizowania przez pracodawcę darmowego transportu pracowników do miejsca pracy.

Natomiast wydany ostatnio wyrok NSA jest korzystny – Sąd nie zgodził się z dotychczas dominującym stanowiskiem w zakresie nieodpłatnych świadczeń w przypadku wyjazdów integracyjnych. Zdaniem NSA samo otrzymanie zaproszenia przez pracownika na imprezę integracyjną nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu, a w konsekwencji pracodawca – jako płatnik składek – nie ma obowiązku pobrać zaliczki na PIT z tego tytułu.

Przedstawiony wyrok NSA z pewnością nie oznacza końca problemów związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych imprez integracyjnych dla pracowników. Bardzo możliwe, że organy podatkowe nadal będą wydawać niekorzystne dla pracowników i pracodawców rozstrzygnięcia (interpretacje indywidualne), co będzie wiązało się z koniecznością ich zaskarżenia w celu uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia (dodatkowe koszty, przedłużenie procedury).

Jednocześnie mając na uwadze, że omawiane orzeczenie wyznacza pozytywny dla przedsiębiorców kierunek interpretacji przepisów prawa podatkowego, a także biorąc pod uwagę obecnie trwający karnawał, chcielibyśmy wszystkim pracodawcom i pracownikom życzyć udanej integracji podczas planowanych imprez!

Autor: Paweł Łękawski, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Krakowie.


Tagi: ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.