Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a nowe korzyści dla przedsiębiorców

www.sxc.hu

Po ponad dwóch lat pracy nad nowelizacją, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 czerwca 2014 r. podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa – niezależnie od istotnych zmian zaostrzających odpowiedzialność (m.in. w zakresie możliwości nakładania kar finansowych na osoby fizyczne odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję) – wprowadza również rozwiązania, które są korzystne dla przedsiębiorców.

Jedną z najistotniejszych zmian z zakresu kontroli koncentracji jest wprowadzenie dwuetapowej procedury rozpatrywania wniosków w sprawie fuzji i przejęć. Przedsiębiorcy będą mogli szybciej uzyskać zgodę na koncentrację oraz precyzyjnie zaplanować harmonogram transakcji. Zasadniczo postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji będzie zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Obecnie termin ten wynosi 2 miesiące. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia badania rynku bądź, w zakresie których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, postępowanie przedłuży się o dodatkowe cztery miesiące. Dodatkową nowością będzie procedura informowania przedsiębiorcy już w trakcie postępowania o ewentualnych zastrzeżeniach Prezesa UOKiK dotyczących transakcji. Przedstawienie zastrzeżeń będzie wymagało uzasadnienia, a przedsiębiorca będzie mógł się do nich ustosunkować w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z nowego rozwiązania – tzw. leniency plus jako modyfikacji programu łagodzenia kar leniency. Obecnie Prezes UOKiK może odstąpić od nałożenia kary albo obniżyć jej wymiar wobec przedsiębiorcy, który jako pierwszy z uczestników niedozwolonego porozumienia dostarczy dowody na jego istnienie, przy założenia, że nie był inicjatorem jego zawarcia, nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu, a sam go zaprzestał. W modelu leniency plus przedsiębiorca, wobec którego toczy się już postępowanie, który jako drugi lub następny, poinformuje UOKiK o kolejnym porozumieniu, którego był uczestnikiem, może liczyć na dodatkową redukcję kary (o 30%), a w tej drugiej sprawie uzyska status pierwszego wnioskodawcy i uniknie kary finansowej.

Ponadto, przedsiębiorca, który nie będzie mógł spełnić warunku udziału w programie leniency tj. nie zaprzestanie uczestnictwa w niedozwolonym porozumieniu przed złożeniem wniosku, nadal będzie miał szansę skorzystać z programu, ale pod warunkiem, że zaprzestanie takiego uczestnictwa niezwłocznie po jego złożeniu. Zmiana ta wynika ze względów praktycznych, wskazywanych przez przedsiębiorców – natychmiastowe zaprzestanie udziału w porozumieniu może być bowiem utrudnione ze względu na strukturę rynku lub wzajemne powiązania między przedsiębiorcami.

Pozytywnie odbierane jest również wprowadzenie tzw. środków zaradczych, których celem jest przede wszystkim wskazanie przedsiębiorcy sposobu wykonania decyzji i szybkie wyeliminowanie praktyki. Przedsiębiorcy mają bowiem często wątpliwości, jak prawidłowo wykonać nałożoną na nich decyzję i w konsekwencji zgłaszają potrzebę szczegółowego wskazania im sposobu jej wykonania.

W decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję Prezes UOKiK będzie mógł nakazać w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków, zastosowanie środków polegających w szczególności na: udzieleniu licencji praw własności intelektualnej i umożliwieniu dostępu do określonej infrastruktury na niedyskryminacyjnych warunkach czy zmianie umowy. Przed wydaniem decyzji nakazującej zastosowanie takich środków, Prezes UOKiK poinformuje przedsiębiorcę o zamiarze ich zastosowania – przedsiębiorca będzie mógł przedstawić swoje stanowisko do planowanych środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji.

Pozytywnie należy ocenić również wprowadzenie do ustawy katalogu okoliczności łagodzących i obciążających, które wpływają odpowiednio na obniżenie lub podwyższenie kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa UOKiK m.in. w przypadku naruszania przez przedsiębiorcę zbiorowych interesów konsumentów (kara pieniężna wymierzana jest do maksymalnej wysokości 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary). Część z ww. okoliczności funkcjonowała już wcześniej w praktyce (były one brane pod uwagę w indywidualnych przypadkach), jednakże zostały ujęte w formie wytycznych wydanych przez Prezesa UOKiK, które formalnie nie były wiążące. Wprowadzenie katalogu do ustawy zwiększa pewność prawną – przedsiębiorcy będą mogli na ich podstawie oszacować możliwy kierunek decyzji i wysokość ewentualnej kary wymierzanej w ich sprawie.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Autorzy:

Aleksandra Płucienik, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie

Magdalena Kaleta, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.