Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych

www.sxc.hu

Wchodząca jutro w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Zmiany dotycząca następujących artykułów: 43, 30 i 32.

Przepis nowelizujący brzmi następująco:

Art. 121. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.54)) wprowadza się następujące zmiany:1)   w art. 30 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,”;

2)   w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,”;

3)   w art. 43 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  zawierających informacje niejawne,”.

Oznacz to, że:

1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni będą administratorzy danych zawierających informacje niejawne.

2. Administrator danych będzie mógł odmówić udostępnienia danych, jeśli ich ujawnienie spowodowałoby ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne.

3. Administrator danych nie będzie informował osoby o tym skąd pozyskał jej dane, jeśli te informacje objęte będą tajemnicą informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową.


Tagi: ,

Komentarze do artykułu Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych :

  1. „…Administrator danych nie będzie informował osoby o tym skąd pozyskał jej dane, jeśli te informacje objęte będą tajemnicą informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową…”

    To tak dla „ułatwienia” handlu danymi…- dla ukrycia sprawców…