Nowelizacja prawa zamówień publicznych. Cena wyłącznym kryterium jedynie wyjątkowo

www.sxc.hu25 lipca Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych mające praktyczne znaczenie dla wykonawców, a w niej m.in.:

1. cena jako jedyne kryterium oceny oferty (poza aukcją elektroniczną) może zostać zastosowana jedynie, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, a w przypadku zamawiających, którymi są m.in. jednostki sektora finansów publicznych zamawiający będzie miał obowiązek wykazania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Ponadto do możliwych kryteriów oceny oferty dodano aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne;

2. doprecyzowano zasady ustalania rażąco niskiej ceny: zamawiający będzie miał obowiązek zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny, jeżeli podana cena budzi wątpliwości, co będzie konieczne, gdy cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (ciężar dowodu wykazania, że cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy);

3. wprowadzono odpowiedzialność solidarną podmiotu udostępniającego zasoby z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, do których udostępnienia podmiot się zobowiązał;

4. wprowadzano uprawnienie zamawiającego do wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych (pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zamawiający nie wykluczy jednak wykonawcy, jeżeli ten udowodni m.in., że podjął środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec tego typu naruszeniom w przyszłości;

5. dodano uprawnienie zamawiającego do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności. W takim wypadku zamawiający będzie musiał określić w SIWZ rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

6. uzupełniono przesłanki zatrzymania wadium o przypadki nieuzupełnienia przez wykonawcę, na wezwanie zamawiającego, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej a także niewyrażenia zgody na poprawienie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Przy czym jednocześnie ograniczono możliwość jego zatrzymania do przypadków gdy brak uzupełnienia dokumentacji / wyrażenia zgody uniemożliwia wybranie oferty wykonawcy;

7. wprowadzono obowiązek uwzględnienia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.

Ponadto wyjątkowo ustawodawca przewidział dodatkową możliwość negocjacji zmiany wynagrodzenia określonego w umowach zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej w terminie 30 dni od dnia jej wejścia w życie, jeżeli zmiany wymienione w pkt 7 powyżej będą miały wpływ na koszt wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy. Powyższe dot. jedynie umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Ustawa została przyjęta przez Sejm. Zgodnie z procedurą legislacyjną zostanie przekazana do Senatu.

Więcej informacji: Olga Kotarska, tel. (71) 75 00 754, Łukasz Rak, tel. (71) 75 00 728


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.