Nowe rozporządzenia w sprawie PZP

Prezes Rady Ministrów podpisał projekty następujących rozporządzeń:

- w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;

- w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Rozporządzenia zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami  kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196, natomiast tzw. progi unijne będą równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:

a) 130.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.000.000 euro – dla robót budowlanych;

2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:

a) 200.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.000.000 euro – dla robót budowlanych.

3. dla zamówień sektorowych:

a) 400.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.000.000 euro – dla robót budowlanych.

4. dla konkursów:

a) przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;

b) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;

c) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.