Nowe prawo własności przemysłowej jeszcze w tym roku

12 czerwca 2015 r. Sejm przyjął nowelizację prawa własności przemysłowej. Nowelizacja (głównie porządkująca dotychczasowe przepisy) wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Co się m.in zmieni:

Zwolnienie z opłaty ze zgłoszenie

Doprecyzowano przepis uprawniający Urząd Patentowy do częściowego zwolnienia zgłaszającego z opłaty za zgłoszenie. Dopuszczono możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie również dla  znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Patenty i tzw. ulga w nowości

W stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych wprowadzono tzw. ulgę w nowości. Oznacza to, że możliwe będzie dla zgłaszającego uzyskanie patentu, mimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie, jeżeli nastąpi ono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Wprowadzenie instytucji tzw. listów zgody w stosunku do znaków towarowych

Wprowadzenie listów zgody umożliwi uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe podobne, pod warunkiem zawarcia pomiędzy zgłaszającym, a uprawnionym z wcześniejszego znaku towarowego, umowy o koegzystencji, lub wyrażenia (przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego),  zgody na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy, podobny znak towarowy.
Umowa ta ma eliminować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Warunkiem jej zawarcia jest istnienie powiązania o charakterze gospodarczym między uprawnionym z wcześniejszego prawa i zgłaszającym późniejszy znak towarowy.

Dodatkowy rejestr praw ochronnych

Obecnie informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych zamieszczane są w rejestrze patentowym, co powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd co do charakteru udzielonego prawa i powiązania z ochroną patentową wynalazku. Dodatkowe prawo ochronne rozciąga się na konkretne produkty ochrony roślin lub konkretne produkty lecznicze, wytwarzane według chronionego wynalazku. Dodatkowe prawo ochronne nie może być jednakże utożsamiane z ochroną wynalazku jako takiego, ani z przedłużeniem czasokresu ochrony tego wynalazku. Dodatkowe prawo ochronne funkcjonuje bowiem dopiero po wygaśnięciu patentu.

Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych

Przewidziano nałożenie na zgłaszających wynalazki biotechnologiczne obowiązku ujawnienia w opisie  i zastrzeżeniach patentowych, przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu. Przepisy te stanowią wdrożenie orzeczenia TSUE w sprawie C-428/08 (Monsanto Technology) .

Prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym

Korespondencja, która prowadzona jest elektronicznie, nie będzie wymagała certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Za równoważne z podpisem odręcznym będą uznawane, obok bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, inne podpisy tj. podpis składany za pomocą dowodu osobistego, e-PUAP, czy inne podpisy spełniające wymagania określone w przepisach międzynarodowych lub unijnych.

Wprowadzono także rozwiązania upraszczające postępowanie przed Urzędem Patentowym. Zmiany te przyczynią się do zmniejszenia korespondencji między Urzędem Patentowym a zgłaszającym o ok. 3 proc., a także doprowadzą do mniejszej liczby postępowań odwoławczych oraz skrócenia czasu rozpatrywania zgłoszeń patentu z 3 do 2,5 roku.

Całość aktu prawnego: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3249_u.htm

Autor: Michał Kluska, adwokat, associate w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.