Nowa ustawa antykryzysowa

www.sxc.hu

W dniu 21 października 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która uchyliła wcześniejszą tzw. ustawę antykryzysową tj. ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

W praktyce jednak dopiero od 21 listopada 2013 r. można skorzystać ze świadczeń w niej przewidzianych (tego dnia weszły w życie rozporządzenia wykonawcze).Ustawa ma na celu pomoc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przedsiębiorcy, którzy chcą z tej pomocy skorzystać muszą jednak wziąć pod uwagę, że o przyznaniu świadczeń decyduje kolejność wpływu wniosków (ustawa określa maksymalne limity pomocy w poszczególnych latach, są one jednak stosunkowo wysokie).

Ustawa wprowadza nowe zasady uzyskiwania świadczeń związanych z niekorzystną sytuacją finansową pracodawcy, w tym z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), tj.:

-      pomoc może zostać udzielona na okres do 6 miesięcy;

-      pracownikom objętym przestojem ekonomicznym przysługuje częściowe zaspokojenie wynagrodzenia oraz finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne ze środków FGŚP;

-      przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Pomoc wskazana w ustawie stanowi pomoc de minimis.

Warunkiem otrzymania pomocy jest finansowanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia ze środków pracodawcy.

Ustawę stosuje się do przedsiębiorców:

-      u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaży towarów i usług) nie mniej niż o 15%, liczony jako stosunek łącznych obrotów z 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających wniosek;

-      którzy (co do zasady) nie zalegają z regulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na FGŚP lub Fundusz Pracy;

-      wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wniosek o przyznanie świadczeń składa się do Marszałka Województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Następnie Marszałek zawiera z przedsiębiorcą umowę w tej sprawie.

Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca musi ustalić warunki wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w układzie zbiorowym pracy / porozumieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. W praktyce więc konieczność porozumienia się w tej sprawie z organizacjami związkowymi może utrudnić skorzystanie z pomocy.

Przyznanie świadczeń wiąże się z ograniczeniem możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń.

Po otrzymaniu ww. pomocy istnieje również możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów szkolenia uzasadnionego obecnymi lub przyszłymi potrzebami przedsiębiorcy na podstawie odrębnego wniosku do Starosty.

Wzory wniosków o przyznanie świadczeń i umowy z Marszałkiem Województwa wprowadzone zostały dopiero w dniu 21 listopada 2013 r. na podstawie dwóch rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. – w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.

więcej informacji: Marta Gawron-Jedlikowska, aplikant radcowski, biuro Kancelarii we Wrocławiu, tel. 71 75 00 743


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.