Nowa opłata obciążająca emitentów za koszty nadzoru

Kolejna z wielu zmian dla emitentów w 2016 r. to obowiązek ponoszenia opłat za koszty nadzoru. Emitenci muszą wyliczyć i zapłacić opłatę do Komisji Nadzoru Finansowego do 30 września. Potem mają 5 dni na złożenie deklaracji. I tak co roku… Wprowadzona jeszcze w 2015 roku nowelizacja ustawy o ofercie publicznej nałożyła na emitentów obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu partycypowania w kosztach nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Emitenci muszą więc zapłacić regulatorowi za to, że może ich nadzorować. Na podstawie art. 94a ustawy o ofercie publicznej spółka publiczna, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku gdy Rzeczpospolita Polska jest dla tej spółki państwem macierzystym, lub której akcje wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, w przypadku gdy Rzeczpospolita jest siedzibą tej spółki, obowiązana jest do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości, jednak nie więcej niż równowartość w złotych 30.000 EUR i nie mniej niż równowartość w złotych 1.500 EUR. Sposób obliczenia wysokości opłaty Zasady dotyczące obliczania wysokości należnej od spółki publicznej opłaty rocznej oraz sposób i terminy uiszczania tej opłaty ustalone są na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W 2016 r. wysokość należnej opłaty ustala się wg wzoru: WNp=Pp*Sgn WNp – wysokość należnej opłaty rocznej, Pp – podstawa obliczenia opłaty rocznej (wysokość kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym opublikowanym przez Spółkę), Sgn – stawka dla danej grupy (dla emitentów, którzy zostali zakwalifikowani w komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 sierpnia 2016 r. – jest to 0,0023%). Jeżeli wartość obliczona wg wzoru jest wyższa niż maksymalna wysokość wskazana w ustawie, przyjmuje się maksymalną wartość opłaty, tj. 30.000 euro. Jeżeli wartość obliczona wg wzoru jest niższa niż minimalna wysokość wskazana w ustawie, przyjmuje się minimalną wartość opłaty, tj. 1.500 euro. Równowartość w złotych kwot opłat oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP odpowiednio przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty. Opłatę roczną należy uiścić w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego. W terminie pięciu dni od dokonania opłaty należy przekazać do KNF deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym – wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia. Opłata płacona będzie corocznie, z tym że sposób wyliczenia w przyszłych latach jest już bardziej skomplikowany. Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu ministra finansów. Autor: Cyryl Szudra, konsultant, Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.