NMP – czyli nowe miejsce pracy w myśl pomocy publicznej

www.sxc.hu

Ilekroć pojawia się informacja o nowej inwestycji często w jej kontekście można przeczytać o tworzeniu nowych miejsc pracy.

Gdy jednak inwestor korzysta z pomocy publicznej (na podstawie zezwolenia strefowego czy choćby dofinansowania ze środków EFRR) pytanie o nowe miejsca pracy nie jest już aż tak oczywiste.Paradoksalnie bowiem nie każdy zatrudniony w firmie tworzy miejsce pracy w rozumieniu przepisów pomocowych, a wielokrotnie zdarza się, że jedno nowe miejsce pracy oznacza konieczność zatrudnienia kilku pracowników.

Jak się więc w tym połapać?

Najważniejsze to znać podstawowe definicje. Przepisy dotyczące konkretnego rodzaju pomocy publicznej najczęściej posługują się zbliżonymi pojęciami: tworzenie nowych miejsc pracy, liczba pracowników, miejsce pracy utworzone w związku z inwestycją.

Znając te definicje trzeba dodatkowo zwrócić uwagę na bardzo ważne kwestie, takie jak:

1)      Prawidłowe wyliczenie wyjściowego poziomu zatrudnienia

Najczęściej będzie to średnie zatrudnienie z 12 miesięcy poprzedzających dzień udzielenia pomocy bądź złożenia wniosku o pomoc publiczną. W tym pierwszym przypadku warto zwrócić uwagę, czy i ewentualnie jak „dzień udzielenia pomocy” został w przepisach zdefiniowany (szczególnie, że w różnym kontekście mogą występować odmienne definicje tego pojęcia).

Sam sposób wyliczenia ww. średniej również jest istotny. W praktyce przedsiębiorcy często uśredniają poziom zatrudnienia wyciągając średnią z ostatniego dnia miesiąca. Taka praktyka może prowadzić jednak do nieprecyzyjnych wyników.

Według Wytycznych[1], jak i orzecznictwa TSUE (dawniej: ETS) optymalnym sposobem wyliczenia średniej zatrudnienia są tzw. RJR, czyli roczne jednostki robocze. Generalnie jeden RJR odpowiada pracownikowi zatrudnionemu nieprzerwalnie przez 12 miesięcy na pełnym etacie. Proporcjonalnemu przeliczeniu na RJR podlegają także pracownicy na niepełnym etacie oraz sezonowi.

Przy znacznej fluktuacji liczyć może się zatem każdy dzień roku. Tak więc, gdy np. pracownik został zwolniony dyscyplinarnie w przedostatnim dniu miesiąca, biorąc do średniej stan z ostatniego dzień miesiąca możemy zaburzyć wynik (pomijając 30 dni zatrudnienia danej osoby). W takich sytuacjach warto przeliczyć zatrudnienie według jednostek dziennych w skali (całego) roku (RJR).

2)      Utworzenie nowych miejsc pracy w związku z inwestycją

Konieczne jest przy tym zadbanie nie tylko o przyrost netto zatrudnionych w zakładzie, ale także umiejętność powiązania miejsca pracy z nową inwestycją. Tutaj pomocne będzie stworzenie na przykład kart stanowisk pracy.

3)      Zweryfikowanie kogo należy liczyć, a kogo pominąć w stanie zatrudnienia

Przepisy w zakresie pomocy publicznej nie tylko definiują kto wchodzi w skład personelu, ale także jakich pracowników należy pominąć pomimo, że mają podpisaną umowę o pracę, a stosunek pracy trwa.

Przykładowo od 17 czerwca 2013 r. w związku z poszerzeniem świadczeń związanych z rodzicielstwem w kodeksie pracy i zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie liczy się w stanie zatrudnienia:

-        pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich,

-        dodatkowych urlopach macierzyńskich,

-        urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,

-        dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,

-        urlopach ojcowskich,

-        urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych

przez czas trwania tych urlopów.

4)      Utrzymanie zatrudnienia

Niezależnym obowiązkiem jest utrzymanie osiągniętego poziomu zatrudnienia. Nieutrzymanie NMP (oraz wzrostu zatrudniania netto ogółem) przez wymagany prawem okres (jego długość zależy od rodzaju przedsiębiorcy) może skutkować obowiązkiem zwrotu uzyskanej pomocy publicznej.

Co istotne warunek utrzymania odnosi się nie tylko do nowych miejsc pracy, ale także wzrostu zatrudnienia netto.

W celu zaś weryfikacji, czy utrzymano wymaganą liczbę nowych miejsc pracy, należy porównać średnią liczbę RJR w roku poprzedzającym zatrudnienie (poziom wyjściowy zatrudnienia) powiększoną o wymagany wzrost netto, ze średnią liczbą RJR w okresie utrzymania nowych miejsc pracy. Kontroli/monitoringu wymagają także poszczególne NMP (niezależnie od wzrostu zatrudniania ogółem).

Zagadnienia te (oczywiście z naturalnych przyczyn przedstawione jedynie skrótowo) są niezmiernie istotne dla wszystkich ubiegających się bądź beneficjentów pomocy publicznej. Dotyczy to także pomocy na inwestycje. Pomimo bowiem poniesienia wydatków na inwestycję warunkiem jej otrzymania (i zatrzymania) jest często utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Autor: Magdalena Tyrakowska, adwokat w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


[1] Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013, 2006/C 54/08.


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.