Niekorzystna dla podatników uchwała NSA odnośnie tymczasowych obiektów budowlanych

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych. Podejście organów podatkowych było profiskalne, natomiast w orzecznictwie sądów nie zostało sformułowane jednolite stanowisko w tym zakresie. Dominowały jednak raczej orzeczenia korzystne dla podatników wskazujące, że tymczasowe obiekty budowlane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Najnowsza uchwała NSA zmierza w stronę niekorzystną dla podatników.

Co wynika z uchwały

NSA podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów w dniu 3 lutego 2014 r. (II FPS 11/13), a motywem jej podjęcia było rozjaśnienie rozbieżności istniejących w orzecznictwie. Rzeczywiście niezależnie wykształciły się dwie opozycyjnie linie orzecznicze. Zgodnie z pierwszą tymczasowe obiekty można było pod pewnymi warunkami uznać za budowle lub budynki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z druga linią orzeczniczą – odesłanie do prawa budowlanego zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie obejmowało tego typu obiektów i w związku z tym nie powinny one podlegać opodatkowaniu.NSA przychylił się do pierwszego poglądu stwierdzając, że tymczasowe obiekty budowlane stanowią szczególną odmianę obiektów budowlanych, wyróżnioną ze względu na dwa zespoły cech, tj. cechę czasowości użytkowania albo cechę niepołączenia trwałego z gruntem. Jednocześnie każdy obiekt budowlany możemy zaliczyć wyłącznie do jednej z trzech kategorii wymienionych w art. 3 pkt 1 prawa budowlanego, czyli do budynków, budowli lub obiektów małej architektury. W związku z tym odrębnej kategorii obiektów budowlanych nie tworzą tymczasowe obiekty budowlane. Te ostatnie są bowiem pewną odmianą wszystkich obiektów budowlanych, wobec czego również w kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej architektury mogą mieścić się takie, które spełniają ich cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi. Na tej podstawie sąd stwierdził, że tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Jeśli tymczasowy obiekt budowlany spełnia te kryteria i jednocześnie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Nadal nie wszystkie tymczasowe obiekty będą opodatkowane

Problem opodatkowania tymczasowych obiektów budowlanych w praktyce dotyczy wielu podatników, będących właścicielami różnego rodzaju namiotów magazynowych, kontenerów (technicznych, mieszkalnych), kiosków itp. Dotychczas kwestia wykazywania takich obiektów do opodatkowania była sporna, a część podatników decydowała się na optymalizację i niewykazywanie ich do opodatkowania, akceptując związane z tym umiarkowane ryzyko sporu z organami podatkowymi. Uchwała NSA najpewniej wpłynie na zmianę orzecznictwa sądów oraz organów podatkowych na niekorzyść dla  podatników, choć formalnie nie jest ona oczywiście źródłem prawa.

Jednak mimo treści uchwały nie wszystkie tymczasowe obiekty będą podlegały opodatkowaniu. Zgodnie z uchwałą do opodatkowania należałoby wykazać te obiekty, które mogą być uznane za budowlę przy zastosowaniu definicji z prawa budowlanego (a więc zawarte enumeratywnie w wyliczeniu wskazanym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego lub w załącznikach do ustawy). Dodatkowo należy pamiętać o możliwości skorzystania z tzw. wakacji podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku obiektów nowo wybudowanych obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następnego po wybudowaniu obiektu. To oznacza, że tymczasowy obiekt budowlany podlega opodatkowaniu tylko wtedy, jeżeli znajduje się w danej lokalizacji dłużej, niż do 1 stycznia. Jeżeli przed tą datą zostałby on usunięty albo przeniesiony przez przedsiębiorcę z uwagi na jego tymczasowy charakter – obowiązek podatkowy nie powstaje, a więc nie ma konieczności zapłaty podatku. Zależnie więc od okoliczności danego stanu faktycznego cześć tymczasowych obiektów może pozostać nieopodatkowana.

Autorzy:

Karol Banucha – konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu

Michał Bogacz – radca prawny i menedżer w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.