Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie pracy

Sejm w dniu 10 kwietnia 2015 r. przyjął projekt ustawy zmieniającej istotnie kodeks pracy.

Głównym założeniem rządowego projektu jest ograniczenie swobody pracodawców w zatrudnianiu pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony – limitem takiego zatrudnienia będą 33 miesiące w czasie których możliwe będzie zawarcie maksymalnie 3 umów o pracę na czas określony. Zmienią się także zasady rozwiązywania takich umów. Oznacza to więcej uprawnień dla pracowników i więcej obowiązków dla pracodawców. Projekt ustawy został skierowany do senatu, gdzie będzie poddany dalszym pracom, jednak już dziś warto zapoznać się z planowanymi zmianami.

I. Zatrudnianie na czas określony

Zmiany maja wprowadzić ograniczenie czasowe i ilościowe w zatrudnianiu na czas określony. I tak, pracodawca będzie miał możliwość zatrudnienia pracownika najwyżej na podstawie trzech umów na czas określony. Czwarta i każda kolejna umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. Ponadto, łączny czas zatrudnienia na podstawie umów na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Przekroczenie tego wymiaru spowoduje przekształcenie stosunku pracy zawartego na czas określony w stosunek pracy na czas nieokreślony.

Wyłączenie powyższego rygoru możliwe będzie w wyjątkowych sytuacjach, z obowiązkiem przekazania stosownej informacji właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Z kolei okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony zostaną zrównane z okresami wypowiedzenia umów na czas nieokreślony i uzależnione będą od stażu zatrudnienia. Ustawodawca zauważył, że dotychczasowe rozróżnienie okresów wypowiedzenia nie miało uzasadnienia i godziło w zasadę równości.

II. Umowa na okres próbny

Projekt ustawy zakłada również doprecyzowanie zasad zatrudniania na podstawie umowy na okres próbny.

Przede wszystkim wprowadzona zostanie definicja umowy na okres próbny i będzie ona rozumiana jako umowa zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju.

Po upływie okresu próbnego, pracodawca będzie mógł ponownie zatrudnić pracownika na podstawie umowy na okres próbny jeżeli będzie ona miała poprzedzać wykonywanie innego rodzaju pracy bądź pracy tego samego rodzaju, ale dopiero po upływie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy na określony okres próbny.

Niezmienny pozostanie maksymalny, 3-miesięczny wymiar czasu zatrudnienia na okres próbny.

III. Pozostałe zmiany

Z kodeksu zostanie również wyłączona możliwość zawierania umów na czas wykonywania określonej pracy. Ustawodawca zauważył, że umowy takie zawierane były bardzo sporadycznie. Ponadto dla realizacji ich celów wystarczające wydaje się zawarcie umowy na czas określony.

Dodatkowo, wyraźnie wskazana zostanie możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy, za wynagrodzeniem, jakie by mu w tym okresie przysługiwało.

IV. Przepisy przejściowe

Odnośnie przepisów przejściowych, w dużym uproszczeniu:

- do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji zastosowanie znajdą przepisy dotyczące nowych okresów wypowiedzenia (jeżeli umowa przewidywała możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia);

- do okresu zatrudnienia, od którego uzależniany będzie okres wypowiedzenia, wliczany będzie jedynie czas od dnia wejścia w życie ustawy;

Nowelizacja przepisów kodeksu pracy najprawdopodobniej wejdzie w życie w przyszłym roku, po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (takie vacatio legis przewiduje projekt).

Jacek Osipiuk, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , ,

Komentarze do artykułu Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie pracy :

  1. [...] 5 sierpnia Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks pracy, która śmiało można powiedzieć wywraca do góry nogami zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy (co najprawdopodobniej nastąpi w ciągu najbliższych dni). O projekcie pisaliśmy dwa tygodnie temu (http://blog.e-prawnik.pl/nadchodza-rewolucyjne-zmiany-w-prawie-pracy.html). [...]