Minister Finansów wyjaśnił rozbieżności dotyczące opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

www.fotolia.pl

W dniu 13 października 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną¹ , w celu – w założeniach – zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o opłacie skarbowej w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych, w których złożone zostaje pełnomocnictwo.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, uregulowania opłaty w kwocie 17 złotych wymaga złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z interpretacją Ministra opłacie podlega złożenie dokumentu, który legitymuje określoną osobę do reprezentowania mocodawcy w konkretnej sprawie. W przypadku kilku pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji, opłacie skarbowej podlega złożenie wyłącznie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności w sprawie w imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym na rzecz mocodawcy.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie powstaje zatem w chwili jego udzielenia, lecz dopiero z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (odpisu, wypisu lub kopii).

Przykład 1:

Spółka X udzieliła pełnomocnictwa adw. Januszowi G., który udzielił następnie  pełnomocnictwa substytucyjnego r.pr. Adamowi K. W przypadku wniesienia pozwu przez r.pr. Adama K. w imieniu Spółki X, należy uiścić  opłatę skarbową wyłącznie od  pełnomocnictwa dla r.pr. Adama K. w wysokości 17 zł.

W interpretacji Minister Finansów wskazał również, że wskazana wyżej zasada ulega modyfikacji w dwóch przypadkach:

1)    gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilka podmiotów i okoliczność ta wynika z jednego dokumentu;
2)    gdy przepisy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu.

W pierwszej sytuacji wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa, chyba że mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, zobowiązując ich równocześnie do wspólnego działania (pełnomocnictwo łączne, prokura łączna).

Przykład 2:

Spółka X udzieliła w jednym dokumencie pełnomocnictwa dla adw. Januszowi G. i r.pr. Adama K. W przypadku wniesienia pozwu w imieniu Spółki X przez któregokolwiek z pełnomocników, należy uiścić  opłatę skarbową od każdego pełnomocnictwa w łącznej wysokości 34 zł. Jeżeli natomiast udzielone pełnomocnictwo byłoby łączne, opłata wynosiłaby 17 zł.

W drugim przypadku obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w ogóle nie powstaje, gdyż nie dochodzi do „złożenia” pełnomocnictwa.

Przykład 3:

Na rozprawie uprawniony do reprezentacji spółki członek Zarządu udziela do protokołu ustnego pełnomocnictwa r.pr. Adamowi K. do działania w imieniu Spółki X.

Omawianą interpretację Ministra Finansów witamy z radością, w praktyce upatrując w niej skromnego, ale jednak zmniejszenia obciążenia fiskalnego przedsiębiorców.

Dotychczasową regułą organów było bowiem żądanie opłaty od każdego z dokumentów pełnomocnictw, które pojawią się w sprawie (i tak w przykładzie 1 opłata wyniosłaby dwa razy po 17 zł).

W rzeczywistości po wydanej interpretacji mogą jednak pojawić się problemy praktyczne i tym samym pole do „optymalizacji”. Na czym miałyby one polegać?

Na wstępnym etapie postępowania wystarczy – zamiast jednego pełnomocnictwa dla wielu osób – udzielić kilku pełnomocnictw substytucyjnych. W tym wariancie opłatę wnosimy tylko za ostatnie z łańcucha pełnomocnictw, gdyż później brak jest podstaw do uregulowania kolejnej opłaty, gdy którykolwiek z innych pełnomocników zacznie działać w sprawie. Poważnie wątpimy, czy o taki efekt chodziło Ministrowi.

Autorzy:

Michał Wach, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, biuro we Wrocławiu
Tomasz Wróblewski, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, biuro we Wrocławiu

______________________________________________________
[1] Interpretacja Ministra Finansów nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.