Minister Finansów odstępuje od sporów z podatnikami – PCC od umów SKA

Minister Finansów w drodze interpretacji ogólnej z dnia 27 października 2015 r. zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Wyrok), w którym Trybunał przesądził ostatecznie, że spółka komandytowo-akcyjna (SKA) na gruncie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: Dyrektywa), powinna być traktowana jak spółka kapitałowa.

Uznanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową oznacza, że SKA spełnia przesłanki definicji spółki kapitałowej określone w art. 2 pkt 1 Dyrektywy, a tym samym znajdują do niej zastosowanie zasady opodatkowania określone w Dyrektywie.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: Ustawa o PCC), SKA została zdefiniowana jako spółka osobowa, co doprowadziło w konsekwencji do zasadniczych rozbieżności w zakresie opodatkowania SKA na gruncie polskiej ustawy podatkowej i Dyrektywy.

Podstawowa różnica (choć nie tylko) polega np. na tym, że zwolnienie określone w art. 2 ust. 6 lit a), b) i c) Ustawy o PCC nie znajdowało dotychczas zastosowania do SKA. W Ustawie o PCC w sposób odmienny uregulowane zostały zasady opodatkowania spółek kapitałowych i osobowych (w tym SKA). Dlatego też w zakresie, w jakim zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych spółek kapitałowych nie znajdowało zastosowania do SKA, wyrok TSUE wymusił stosowanie zasad określonych w Dyrektywie.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów została wydana w celu zapewnienia stosowania jednolitych zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych SKA przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Do czasu wydania wyroku polskie organy podatkowe reprezentowały zróżnicowane stanowiska, najczęściej nieprzychylne dla SKA.

W interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazuje równocześnie, że pozytywne dla SKA konsekwencje Wyroku TSUE znajdą zastosowanie do wszystkich przypadków nieprawidłowego opodatkowania SKA, mających miejsce od dnia wejścia w życie przepisów Dyrektywy, tj. od dn. 1 stycznia 2009 r.

Co istotne, Minister Finansów potwierdził wprost, że zasadne jest odstąpienie od sporów z podatnikami, w których nie uwzględniono wykładni przepisów przedstawionej przez Trybunał Sprawiedliwości. Takie jednoznaczne stanowisko będzie stanowić przełom zarówno w sprawach, które są już w toku, jak i stanowić zachętę do wszczynania nowych postępowań.

Autor: Iwona Strzępka, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.