Mandat dla spółki? Wykroczenia drogowe

Zgodnie z ogólną zasadą powierzenie pracownikowi samochodu służbowego nie wiąże się z odpowiedzialnością pracodawcy za wykroczenia drogowe popełniane przez pracownika.

Pracownik będący kierowcą, który naruszył przepisy ruchu drogowego, odpowiada za swoje czyny i jest zobowiązany zapłacić nałożony na niego mandat karny. Za wykroczenie drogowe odpowiada sprawca, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Niemniej jednak w razie popełnienia przez użytkownika pojazdu służbowego wykroczenia drogowego (typowy przykład: zdjęcie wykonane przez fotoradar) uprawnione organy np. Policja, prokuratura, sąd mają prawo żądać od spółki danych osoby kierującej pojazdem w danym czasie.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu lub jego posiadacz (np. na podstawie umowy leasingu) jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadzona w życie w dniu 30 grudnia 2010 r. doprecyzowała katalog osób zobowiązanych do udzielenia powyższych informacji.

W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, do udzielenia informacji obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz lub osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu. Może więc to być członek zarządu, prokurent lub osoba zajmująca się w spółce sprawami związanymi z używaniem samochodów służbowych.

Niewykonanie określonego powyżej obowiązku stanowi nowe wykroczenie określone w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, odrębne od czynu popełnianego przez sprawcę wykroczenia drogowego.

Każdy kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny (w maksymalnej wysokości 5.000 zł).

W efekcie w takiej sytuacji nie dojdzie do ukarania sprawcy wykroczenia drogowego (np. za przekroczenie prędkości), ale istnieje ryzyko ukarania np. członka zarządu za niewskazanie pracownika, któremu powierzył pojazd w określonym czasie.

W związku z powyższym warto się zastanowić czy wewnętrzne procedury obowiązujące w spółce pozwalają na wskazanie użytkowników kierujących samochodem służbowym w każdym czasie.

Autor: Sebastian Pięta, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.