Likwidacja Monitora Polskiego B

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie część postanowień ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)  – tzw. „pierwsza ustawa deregulacyjna”, które zmieniają m.in. ustawę o rachunkowości. Na mocy powyższej nowelizacji:

- zniesiony zostaje obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B przez podmioty składające sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego (m.in. spółki handlowe);

- likwidacji z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega Monitor Polski „B”.

Konsekwencje nowelizacji

W związku z nowelizacją podmioty obowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, składające je następnie do sądu rejestrowego (KRS), zwolnione są z obowiązku jego dodatkowego ogłaszania w najdroższym dotychczas dzienniku w kraju (w 2012 roku koszt jednej strony ogłoszenia w Monitorze Polskim B wynosił 792, 28 zł brutto). W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. wystarczające będzie ogłoszenie wzmianki o złożeniu sprawozdania do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na dotychczasowych zasadach.

Obowiązek odrębnego ogłaszania elementów sprawozdania od dnia 1 stycznia 2013 r. będzie dotyczył tylko tych podmiotów, które poddają sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, lecz nie składają go do sądu rejestrowego. Ogłoszenie to będzie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przepisy przejściowe

Ustawodawca w tzw. „pierwszej ustawie deregulacyjnej” zamieścił również przepisy przejściowe dotyczące ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim „B”.

Zgodnie z artykułem 23 ustęp 2 ww. ustawy sprawozdania finansowe przekazane i nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” do dnia 31 grudnia 2012 r., ogłasza się na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości w znowelizowanym brzmieniu.

Autor: Jakub Bis, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.