Korekty cen transferowych – co proponuje Minister Finansów

Pod koniec ubiegłego roku Minister Finansów w drodze komunikatu opublikowanego na swojej stronie internetowej poinformował podatników, że jednym z priorytetów fiskusa w roku 2016 będzie weryfikacja rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kontrole mają się rozpocząć już w drugim kwartale, a szczególny nacisk ma być położony na transfery zmniejszające dochód w ostatnich dniach roku kalendarzowego. Ta informacja może być istotna także dla tych podatników, którzy od podmiotów powiązanych otrzymują po zakończonym roku podatkowym faktury lub noty korygujące rozliczenia transakcji.

Jednocześnie MF zachęcił podatników stosujących nierynkowe ceny transferowe, do dobrowolnego złożenia korekt deklaracji podatkowych za ubiegłe lata do końca pierwszego kwartału 2016 r., przypominając, że podatnicy, którzy złożą korekty za lata ubiegłe, tj. za lata 2010-2015, do końca czerwca br. będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej (po upływie tego terminu odsetki będą naliczane na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej).

Jest to zatem dobry moment na zweryfikowanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.

Korekty cen transferowych

Korekty cen transferowych są powszechnie stosowane w szczególności w tych transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w których ceny za towary lub usługi są ustalane w taki sposób, aby powiązany podmiot (najczęściej producent lub dystrybutor) osiągnął w danym roku określony przez strony poziom dochodowości, ustalony przykładowo w oparciu o wyniki analizy benchmarkingowej niepowiązanych podmiotów działających w tej samej branży.

Po zakończonym roku podatkowym, gdy dany podmiot osiągnął inny niż zakładany w grupie poziom rentowności, np. na skutek nieplanowanego zwiększenia kosztów produkcyjnych, podmioty powiązane często stosują korektę cen tak, aby podmiot ten w ostatecznym rozrachunku osiągnął ustalony poziom dochodowości albo bezpośrednio korygują poziom dochodowości w oderwaniu od cen towarów/usług. W rezultacie po zakończonym roku podatkowym, czyli dopiero wtedy, kiedy możliwa jest pełna ocena zrealizowanej transakcji wystawiany jest odpowiedni dokument korygujący poziom zysku (in plus lub in minus).

Moment ujęcia korekty w CIT

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że od 1 stycznia 2016 r. korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów, inne niż wynikające z błędów rachunkowych i omyłek, dokonywane są na bieżąco, czyli w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona/otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Stanowi to istotne ułatwienie w korygowaniu rozliczeń, również pomiędzy podmiotami powiązanymi, dotychczas bowiem moment rozliczenia takich korekt był niejednoznaczny – z przepisów nie wynikało, czy taką korektę należy ująć na bieżąco, czy też historycznie w dacie dokonania danej transakcji, przy czym organy podatkowe co do zasady odnosiły korekty do momentu pierwotnego rozliczenia.

Korekta dochodowości w VAT

Wątpliwości budzi natomiast nadal kwestia rozliczenia TP adjustmentu na gruncie VAT, w szczególności w sytuacji, gdy podmioty powiązane nie korygują cen jednostkowych, ale całość wyniku osiągniętego w danym okresie. W praktyce podejmowane są próby korygowania wszystkich faktur za dany rok, czy też ostatnich faktur aż do osiągnięcia pożądanego wyniku.

Warte uwagi jest w tym zakresie prezentowane ostatnio przez niektóre organy podatkowe stanowisko, zgodnie z którym otrzymanie dokumentu korygującego całość wyniku dochodowości osiągniętego przez podatnika w danym okresie, jako niedotyczące konkretnych dostaw, pozostaje poza zakresem VAT. Zastosowanie takiego podejścia wymagać jednak będzie staranności przy konstruowaniu dokumentów stanowiących podstawę korekty wyniku.

Autor: Michał Staniek, doradca podatkowy, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.