Koniec Monitora Polskiego „B” i inne zmiany

W ostatnich dniach Prezydent podpisał tzw. ustawę o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Oznacza to, że uchwalone zmiany z początkiem roku 2012 wejdą w większości w życie.

Jako że ustawodawca przy tej okazji wrzucił do jednego worka najróżniejsze kwestie, począwszy od kodeksu pracy, podatku od nieruchomości, składek zusowskich czy obowiązków informacyjnych, warto to krótko podsumować.

Warto zwrócić uwagę na likwidację dziennika urzędowego Monitora Polskiego B – jego utrzymywanie było przykładem niepotrzebnej nikomu papierologii i nakładania obowiązków – w tym finansowych – na przedsiębiorców.

Likwidacja Monitora Polskiego „B” oraz częściowo związany z tym coroczny obowiązek publikacji sprawozdania finansowego niektórych podmiotów może oznaczać dla podmiotów objętych tym rygorem roczne oszczędności sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dotychczasowy – bądź co bądź mało racjonalny – obowiązek publikacji pełnego sprawozdania ma być zastąpiony przez ogłaszanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wzmianki o złożeniu dokumentów do KRS. Maksymalny koszt całej operacji wyniesie zatem kilkaset złotych.

Warto zwrócić uwagę,  że obecnie ciekawym kierunkiem zmian jest ogłaszanie przez spółki informacji na stronie internetowej – na pewno łatwiej i szybciej dostępnej niż oficjalne publikatory. Pisaliśmy o tym przy okazji zmian dotyczących łączenia spółek handlowych.

W uzasadnieniu do projektu zapowiadane są zmiany również w powyższym zakresie – oby nie okazały się wyłącznie pustymi deklaracjami.

Kolejna kwestia: wydłużenie czasu na wykorzystanie urlopu zaległego z poprzedniego roku. Dziś, teoretycznie, powinno to nastąpić do 31 marca kolejnego roku. Dlaczego teoretycznie? Bo jeżeli pracodawcy i pracownikowi się to nie uda, to zaległy urlop nie przepada (pracodawca ewentualnie ryzykuje popełnieniem wykroczenia i otrzymaniem mandatu). Zgodnie z ustawą, począwszy od nowego roku okres na wykorzystanie zaległego urlopu przez pracownika ulegnie wydłużeniu aż do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Co to zmieni w praktyce? Może tyle, że prawo będzie rzadziej naruszane.

Wśród innych zmian ujętych w ustawie o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców można wymienić:

1) skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS;

2) wydłużenie terminu na złożenie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (obecnie: do 15 stycznia);

3) zmniejszenie zakresu obowiązku dot. przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji (przede wszystkim ZUS – RMUA) o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ; po nowelizacji zamiast co miesiąc będą one przekazywane raz na rok lub – na żądanie pracownika – częściej (ale nie częściej niż dotychczas);

4) skrócenie okresu przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów je korygujących.

Tekst ustawy można znaleźć w tym miejscu. Termin jej wejścia w życie określony został na dzień 1 stycznia 2012 r., z drobnymi wyjątkami, a przede wszystkim z wyjątkiem zmian obejmujących likwidację Monitora Polskiego B, gdzie termin wejścia w życie określono na 1 stycznia 2013 r.

Tomasz Wróblewski, konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Mateusz Wilczyński, adwokat w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Rok 2012 ostatnim rokiem publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B?

W dniu 19 sierpnia, w niespełna miesiąc od daty wpływu do Sejmu projektu, uchwalono ustawę o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. To kolejna, po ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ustawa mająca na celu zmniejszenie istniejących biurokratycznych obciążeń.

Zgodnie z przyjętymi postanowieniami, nowa ustawa ma między innymi przełożyć się na wymierne oszczędności finansowe po stronie niektórych przedsiębiorców, do czego przyczynić powinna się w szczególności likwidacja Monitora Polskiego B, a w związku z tym zniesienie obowiązku publikowania co roku sprawozdań finansowych w przedmiotowym publikatorze.

W obecnej chwili wszystkie podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku finansowym spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

a) ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma ich aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 Euro,

c) ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 Euro.

mają obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego, a następnie jego opublikowania w ww. dzienniku.

W praktyce wywiązanie się z obowiązku opublikowania sprawozdania finansowego stanowi poważne obciążenie dla budżetu przedsiębiorcy, gdyż za każdą stronę zajętą w Monitorze trzeba zapłacić ok. 771 zł. Dla niektórych podmiotów oznacza to obecnie roczny wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych! Przydatność przedmiotowych publikacji uważana jest natomiast za znikomą.

Ponadto, wśród niektórych innych zmian ujętych w projekcie ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców można wymienić:

1) wydłużenie do 30 września czasu na wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego z poprzedniego roku kalendarzowego (obecnie powinno to nastąpić do końca pierwszego kwartału);

2) skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS;

3) wydłużenie terminu na złożenie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości do 31 stycznia a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (obecnie: do 15 stycznia);

4) zmniejszenie zakresu obowiązku dot. przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji (przede wszystkim ZUS – RMUA) o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ; po nowelizacji zamiast co miesiąc będą one przekazywane raz na rok lub – na żądanie pracownika – częściej (ale nie częściej niż dotychczas);

5) skrócenie okresu przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów je korygujących.

Zmiany objęte ustawą mają w pomniejszej części wejść w życie już 1 stycznia 2012 roku (chodzi np. o przepisy dotyczące wykorzystywania zaległego urlopu oraz terminu na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości), a w większości dopiero począwszy od 1 stycznia 2013 roku.

Wydaje się, że biorąc pod uwagę tempo uchwalenia ustawy, iż podpis Prezydenta pod ustawą będzie tylko formalnością, która nastąpi w najbliższym czasie[TW1] .

więcej informacji: Tomasz Wróblewski, tel. (71) 78 58 265


[TW1]

Kasia, przed publikacją newslettera daj znać – podejrzewam, że ustawa będzie już podpisana.


Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.