Kompetencje rady nadzorczej w spółce akcyjnej według przepisów prawa niemieckiego

www.sxc.hu

W naszej praktyce obserwujemy, że w ostatnim czasie dochodzi do coraz większej ilości transgranicznych przejęć spółek niemieckich przez polskie podmioty.

Co ważne, należy wtedy mieć na uwadze różne aspekty wynikające z różnic między  przepisami prawa niemieckiego a przepisami prawa polskiego.

Zauważalne jest to zwłaszcza w przypadku kompetencji oraz odpowiedzialności Rady Nadzorczej niemieckiej spółki akcyjnej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze postanowienia w tej materii na podstawie niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz), ustawy o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung) oraz wybranego orzecznictwa.

Uwagi ogólne

1. Do członków RN stosuje się odpowiednio postanowienia o obowiązku starannego działania Zarządu (§§ 116, 93 AktG).

W związku z tym członek RN odpowiada wobec spółki w przypadku zawinionego naruszenia tego obowiązku oraz powstania szkody dla spółki. Jest to odpowiedzialność osobista i solidarna.

2. W każdym roku kalendarzowym powinny się odbyć co najmniej dwa posiedzenia RN.

3. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy powołanie oraz odwołanie członków Zarządu.

4. RN składa się z co najmniej 3 osób, skład RN musi być w każdym wypadku podzielny przez trzy. Maksymalna liczba członków RN zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki (§ 95 AktG).

Obowiązki Rady Nadzorczej (odpowiedzialność wobec spółki):

1. Doradzanie Zarządowi (zgodnie z orzecznictwem niemieckiego Sądu Najwyższego -Bundesgerichtshof- Rada Nadzorcza pełni funkcję instytucjonalnego doradcy i partnera do rozmów, co wymaga ciągłego doradztwa i dyskusji).

2. Obowiązek lojalności oraz zachowania tajemnic handlowych (§ 116 AktG).

3. Kontrola nad potencjalnymi ryzykami.

4. Obowiązek ustanowienia odpowiedniego wynagrodzenia dla Zarządu oraz obowiązek ewentualnego obniżenia wynagrodzenia (§ 87 AktG) i dostosowania do aktualnej sytuacji finansowej spółki.

5. Kontrola oraz żądanie raportów od Zarządu (§ 90 AktG), obowiązek żądania informacji.

6. Nadzór nad zarządem (§ 111 AktG).

7. Prawo wglądu do dokumentów i kontroli (§ 111 ust. 2 AktG).

8. Obowiązki związane z kontrolą i ustanowieniem sprawozdania finansowego (§ 171 AktG), obowiązek udzielenia informacji wobec Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Obowiązki Rady Nadzorczej w trakcie upadłości spółki

Zaostrzony obowiązek kontroli:

- żądanie dodatkowych raportów,

- częstsze posiedzenia RN,

- kontrola poszczególnych obowiązków Zarządu,

- współdziałanie z Zarządem.

2. Zapewnienie złożenia wniosku o upadłość przez Zarząd (§ 15a ust. 1 InsO) oraz dotrzymanie zakazów dot. dokonywania płatności (§ 92 ust. 2 AktG).

3. Złożenie wniosku o upadłość w przypadku braku kierownictwa spółki  (§ 15a ust. 3 InsO).

Odpowiedzialność RN na zewnątrz

1. Umyślny współudział przy niedozwolonym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami zachowaniu Zarządu (§ 823, 826, 830 BGB)

Dochodzenie odpowiedzialności

1. Dochodzenie odpowiedzialności przeciwko Zarządowi przez RN (§ 112 AktG) lub Zgromadzenie Akcjonariuszy (§ 146 AktG).

2. Dochodzenie odpowiedzialności przeciwko RN przez Zarząd (§ 78 AktG) lub przez Zgromadzenie Akcjonariuszy (§ 112 AktG).

3. Na RN ciąży ciężar dowodu, że nie doszło do naruszenia obowiązku lub zawinionego działania (§ 93 ust. 2 zd. 2 AktG)

Z powyższego zestawienia wynika, że głównym obowiązkiem Rady Nadzorczej według przepisów prawa niemieckiego jest kontrola Zarządu, zwłaszcza w trakcie upadłości spółki.

Tak jak wskazaliśmy do kompetencji Rady Nadzorczej należy również powołanie oraz odwołanie członków Zarządu – jej znaczenie praktyczne jest więc bardzo istotne z punktu widzenia kontroli spółki. Uprawnienia oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej odgrywają istotną rolę zwłaszcza w kontekście podjęcia współpracy oraz przejęcia spółek niemieckich.

Autorzy: Damian Kołnierzak i Filip Mroczkowski – Kancelaria Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.