KNF dogania UOKiK – Milionowe kary za niewykonywanie obowiązków informacyjnych

www.sxc.hu

Wygląda na to, że Komisja Nadzoru Finansowego, wzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma zamiar odstraszać emitentów oraz ich akcjonariuszy nie przestrzegających ustawowych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej, wysokimi karami.

Z ogólnych szacunków wynika, że od lipca (czyli zaledwie w ciągu 4 posiedzeń) kwoty kar nakładanych przez ten organ sięgnęły już ponad 8 milionów złotych: w tym 5,82 miliona złotych – z tytułu kar nakładanych na akcjonariuszy oraz 2,35 miliona z tytułu kar nakładanych na emitentów. Przy tym w dniu wczorajszym na jeden podmiot nałożono jednocześnie 40 kar w łącznej – 5,72 miliona złotych –za naruszenie obowiązków informacyjnych akcjonariusza. KNF zwrócił w swoim Komunikacie z 3 września 2013 r. uwagę, że akcjonariusze:,,decydując się na uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi oraz z uwagi na spoczywające na nich [przyp. akcjonariuszach] obowiązki informacyjne, mają obowiązek weryfikowania stanu rachunków papierów wartościowych oraz monitorowania informacji publikowanych przez spółki publiczne celem ustalenia swego stanu posiadania.’’

We wcześniejszej praktyce KNF wysokie kary nakładane były głównie na emitentów za niedopełnienie obowiązków informacyjnych z art. 56 ustawy o ofercie – tj. obowiązku przekazywania Komisji, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych oraz informacji bieżących i okresowych. Jak jednak widać w najnowszych działaniach Komisji również akcjonariusze zaczynają być obciążani wielomilionowymi karami.

W Komunikacie z 3 września warto także zwrócić uwagę na podkreślenie przez KNF obowiązku publikowania raportów nie tylko o zawieraniu przez Emitentów umów znaczących, ale także o czynnościach negocjacyjnych, które w efekcie mogłyby do nich prowadzić. Zgodnie z tą interpretacją Komisji negocjacje umów stanowią informacje poufne, które, jak stanowi, art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych lub powiązanych z nimi pochodnych tych instrumentów.

Analizując komunikaty Komisji z ostatnich dwóch miesięcy można zauważyć, że kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku informacyjnego pojawiły się nawet w przypadkach zastosowania niewłaściwych metod rachunkowych. Tego rodzaju kara wymierzona została m.in. spółce za zastosowanie przepisów ustawy o rachunkowości podczas gdy spółka zobowiązana była do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  W wyżej opisanym przypadku, o którym mowa w komunikacie KNF z 23 lipca, kara nałożona na spółkę wyniosła 250 tysięcy złotych.

Jak pokazuje ostatnia praktyka Komisji Nadzoru Finansowego, kary nakładane na emitentów jak i na akcjonariuszy są co raz wyższe. Uczestnicy rynku kapitałowego powinni zatem zwracać szczególną uwagę na przepisy ustawy o ofercie publicznej nakładające na nich m.in. restrykcyjne wymagania czasowe i przedmiotowe w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych poprzez rzetelne i terminowe przekazywanie wymaganych informacji do KNF, GPW oraz podawanie ich do publicznej wiadomości.

Autorzy: Bartłomiej Stępień, manager, adwokat w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie

Milena Wójcicka, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , , ,

Komentarze do artykułu KNF dogania UOKiK – Milionowe kary za niewykonywanie obowiązków informacyjnych :

  1. [...] sygnalizowaliśmy we wpisie z dnia 4 września 2013 r., sankcje nakładane przez KNF na emitentów w ostatnim czasie uległy znacznemu zaostrzeniu. [...]