Archiwum kategorii: Prawo

Podwójna rekrutacja w dziale podatkowym O&W

Minister Finansów wyjaśnił rozbieżności dotyczące opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

www.fotolia.pl

W dniu 13 października 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną¹ , w celu – w założeniach – zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o opłacie skarbowej w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych, w których złożone zostaje pełnomocnictwo.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, uregulowania opłaty w kwocie 17 złotych wymaga złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

więcej »

Zmiany w prawie pracy nie takie oczywiste

www.fotolia.pl

Trwają obecnie prace nad wieloma projektami nowelizacji kodeksu pracy, w szczególności dotyczącymi zawierania umów o pracę na czas określony. W prasie regularnie pojawiają się doniesienia o kolejnych planowanych zmianach. W ostatnich dniach w wielu źródłach można było przeczytać m.in. o wprowadzeniu maksymalnego łącznego okresu 33 miesięcy trwania umów terminowych, zbliżeniu obowiązków związanych z wypowiadaniem umów o pracę na czas nieokreślony i określony, wydłużeniu okresu, na jaki musi zostać zawarta umowa na czas określony, żeby dopuszczalne było jej wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem (do 12 miesięcy), czy też umożliwieniu rekompensowania pracy w sobotę wynagrodzeniem zamiast udzielania czasu wolnego.

więcej »

Rekrutacja trwa – tym razem Wrocław!

Ministerstwo planuje uwolnić kulturę – projekt nowelizacji prawa autorskiego

www.fotolia.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.). Zakres projektu obejmuje głównie zmiany w obszarze tzw. dozwolonego użytku publicznego poprzez jego rozszerzenie oraz zasady korzystania z tzw. utworów osieroconych – uregulowanie zakresu korzystania z nich. Przepisy pr. aut. stanowią regulację nakierowaną na ochronę twórcy, dlatego też, co do zasady, korzystanie z utworu objętego ochroną prawno-autorską wymaga zgody jego twórcy. Jednak zarówno przepisy dotyczące dozwolonego użytku publicznego jak i projektowane regulacje dotyczące utworów osieroconych mają na celu wprowadzenie pewnego uelastycznienia zasad korzystania z utworów. Jak bowiem wskazuje MKiDN w treści uzasadnienia do projektu nowelizacji, polityka kulturalna RP „powinna zmierzać do zapewnienia szerokiego legalnego dostępu do twórczości”.

więcej »

Sejm pracuje nad nową ustawą o obligacjach

www.fotolia.pl

W Sejmie trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowej ustawy o obligacjach, która wkrótce (styczeń 2015 r.) ma wejść w życie.

W ocenie autorów projektu, wprowadzenie ustawy zmierza do wsparcia rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, jak również zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu (m.in. poprzez rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości oraz poprawienie czytelności ustawy).

więcej »

O&W rekrutuje – Specjalista ds. prawnych i organizacyjnych / prawnik (in-house)

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym a możliwość zasądzenia odsetek na rzecz pokrzywdzonego

www.fotolia.pl

Jednym ze sposobów dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń cywilnych jest złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody (art. 46 k.k.). Obok dodatkowej dolegliwości dla sprawcy środek taki pełni również funkcję kompensacyjną. Powinien zatem zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy obok żądania odszkodowania pokrzywdzony może domagać się również odsetek na takich samych zasadach, jak w postępowaniu cywilnym? Stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r. (V KK 76/14).

więcej »

Zmiana regulaminu racjonalizacji a wypowiedzenie zmieniające

www.sxc.hu

Pracodawcy chcąc zachęcić swoich pracowników czy współpracowników do wprowadzania innowacji w zakładzie pracy i mobilizować ich do wychodzenia z inicjatywą, ustalają regulaminy racjonalizacji. Są to wewnątrzzakładowe regulacje pozwalające z jednej strony pracownikom a z drugiej strony pracodawcy rozważyć potrzebę i możliwość wprowadzenia usprawnień np. w procesie produkcji. Chodzi tu o techniczne rozwiązania, dzięki którym zakład sprawniej funkcjonuje.

więcej »

Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania

www.fotolia.pl

Wnosząc pozew należy podać miejsce i adres zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną. W świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt III CZP 43/14) nie ma już żadnych wątpliwości, że ich niewskazanie w pozwie jest brakiem formalnym uniemożliwiającym nadanie powództwu prawidłowego biegu.

To ważny problem praktyczny dla przedsiębiorców. Pamiętać należy, że adresu zamieszkania nie zastąpi ani adres prowadzonej działalności gospodarczej (najczęstszy adres widoczny w CEiDG), ani adres miejsca pracy.

więcej »