Kary dla menedżerów?

www.sxc.hu

Rada Ministrów przyjęła wczoraj założenia do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dokument przygotowany przez UOKiK przewiduje m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji, skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień i rozszerzenie programu leniency.

Największe kontrowersje budzi jednak system kar dla kadry zarządzającej.Założenia przygotowane przez UOKIK przewidują wprowadzenie kar finansowaych za dopuszczenie do zawierania przez firmę porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej.

Odpowiedzialności mają podlegać osoby, które pełniąc funkcję kierowniczą lub wchodząc w skład organu zarządzającego, w ramach sprawowania swojej funkcji, choćby nieumyślnie (np. przez niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru pracowników niższego szczebla) dopuściły do naruszenia przepisów ustawy.

Urząd proponuje, by maksymalna wysokość kary wynosiła 500 tys. euro.

Wysokość kary powinna, zdaniem Urzędu, uwzględniać możliwości finansowe ukaranych, a jednocześnie być dla nich dostatecznie dotkliwa. Uzasadniając tę propozycję UOKiK podkreślił, że kary będą nakładane na osoby, które zajmują w przedsiębiorstwach kierownicze funkcje i są w związku z tym bardzo dobrze wynagradzane, osiągając zarobki wielokrotnie przekraczające średnią krajową. Urząd przewiduje jednak, że tylko w wyjątkowych przypadkach kary osiągną maksymalną wysokość i zapewnia, że na gorzej sytuowane osoby nie zostanie nałożona sankcja, jeżeli jej wykonanie mogłoby okazać się niemożliwe. Katalog praktyk, za które karane będą osoby fizyczne ma być zamknięty. Urząd zapewnia także, że w praktyce wszczynałby i prowadził postępowania w sprawie naruszenia zakazu porozumień przez osoby fizyczne jedynie w wyjątkowych sytuacjach – uwzględniając wagę naruszenia i jego szkodliwy wpływ na interes publiczny, oraz gdy wina menedżera nie budzi żadnych wątpliwości. Osoby takie mogłyby również skorzystać z możliwości uniknięcia lub obniżenia kary w ramach programu leniency.

Lewiatan, który krytykował zmiany (http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2012/1/lewiatan_krytykuje_wysokie_kary_dla_menedzerow) wskazywał w tym zakresie, że:

Po pierwsze, wątpliwości budzi wysokość kar, które należy ocenić jako niezwykle represyjne. Dla porównania, obecnie, najwyższa grzywna, wynikająca z przepisów ogólnych kodeksu karnego (nie biorąc pod uwagę kilku przepisow szczególnych), wynosi 1 080 000 zł. Tymczasem, w projekcie założeń znajduje się propozycja kary w wysokości 500 000 EURO, czyli ponad 2 000 000 zł.

Szersze informacje o nowelizacji dostępne są pod adresem: http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10099

Autor: Michał Kluska, aplikant adwokacki, biuro Kancelarii we Wrocławiu


Możliwość komentowania jest wyłączona.