Kara za praktyki (UOKIK) – tym razem Apart

www.sxc.hu

Prezes UOKiK nałożył na Apart sp. z o.o. karę w wysokości ponad 970 tys. zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

W toku postępowania wszczętego w lutym 2012 roku Prezes UOKiK zbadał zgodność z prawem informacji podawanych przez Apart sp. z o.o. w regulaminie korzystania ze sklepu internetowego oraz na paragonach.Na mocy decyzji Prezesa UOKiK z dnia 18 października 2012 r. dziewięć podejmowanych przez spółkę praktyk zostało uznanych za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Zakwestionowane zostało m.in. postanowienie regulaminu, które wyłączało odpowiedzialność za przesyłkę dostarczaną przez firmę kurierską, kiedy czas jej dostawy był wydłużony lub konsument nie mógł umówić się na konkretną godzinę odbioru. W ten sposób przedsiębiorca gwarantował sobie możliwość uchylenia się od odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie zamówionego towaru. Prezes UOKiK stwierdził, że prowadzi to do przerzucenia na konsumenta ryzyka prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, która odpowiada zarówno za działania swoje, jak i swoich podwykonawców.

Zdaniem Urzędu sprzedawca nie może uzależniać dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwości zakupionego przedmiotu od spisania protokołu szkody przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, zwłaszcza że jego uszkodzenia mechaniczne lub braki mogą być niewidoczne na zewnątrz, a w trakcie odbioru go od kuriera konsument ma zazwyczaj ograniczone możliwości sprawdzenia jego stanu.

UOKiK stwierdził również, że narzucenie konsumentom obowiązku jednoczesnego zwrotu zakupionego towaru wraz z odstąpieniem od umowy w terminie 10 dni od wydania przedmiotu ogranicza ich prawa. Ustawa nie nakłada na konsumentów takiego obowiązku, ponieważ wyznacza im maksymalny termin 14 dni na zwrot otrzymanego świadczenia.

W wyniku postępowania toczącego się przed Urzędem stwierdzono także stosowanie przez Apart praktyk wprowadzających konsumentów w błąd polegających na zamieszczaniu na paragonach informacji, że „podstawą przyjęcia reklamacji jest paragon”. Tymczasem konsument kierując do sprzedawcy roszczenie z powodu niezgodności towaru z umową może wykazywać, iż zakupił go u konkretnego sprzedawcy również za pomocą innych dostępnych środków dowodowych, np.: zeznań świadków, wyciągów z rachunku bankowego.

Ww. decyzja nie jest ostateczna. Spółce przysługuje prawo odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Treść decyzji do pobrania ze strony UOKIK: http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10070

Autor: Kamila Jabłońska, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Krakowie


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.