Już od 1 stycznia 2016 r. podatnicy zaoszczędzą na opłacie skarbowej

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej, przewidująca m.in. zmianę polegającą na wprowadzeniu instytucji pełnomocnictwa ogólnego do postępowania przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, pełnomocnictwo ogólne ma upoważniać do działania za podatnika we wszystkich sprawach podatkowych, a także w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub kontroli skarbowej.

Dla zgłaszania pełnomocnictwa, a także jego zmiany, wypowiedzenia lub odwołania przewidziana została szczególna procedura, z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego. W przypadku zaś wystąpienia problemów technicznych ze zgłoszeniem elektronicznym, będzie ono mogło zostać złożone również w formie pisemnej.

Duże ułatwienie może w praktyce stanowić fakt, że zgłoszenia takiego pełnomocnictwa będzie można dokonać także za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia będą mogli dokonywać podatnicy samodzielnie, a także ustanowieni profesjonalni pełnomocnicy – radca prawny, adwokat i doradca podatkowy.

Dla potrzeb pełnomocnictw ogólnych ustanowiony zostanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych, w którym organy podatkowe i organy kontroli skarbowej zasięgać będą informacji o udzielonych umocowaniach. Utworzenie rejestru skutkować będzie m.in. tym, że zmiana, wypowiedzenie czy odwołanie pełnomocnictwa ogólnego będzie skuteczne dopiero z chwilą jego wpływu do rejestru.

Dla podatników i pełnomocników zmiany te oznaczają przede wszystkim spore ułatwienie, ponieważ zgłoszenie pełnomocnika ogólnego wyłączy konieczność przedkładania w każdej kolejnej sprawie dokumentu potwierdzającego jego umocowanie do działania w imieniu podatnika, tak jak to miało miejsce dotychczas. Dodatkowo korzyścią będzie również oszczędność polegająca na braku potrzeby uiszczania w każdej sprawie opłaty skarbowej. Aktualnie bowiem opłatę skarbową należy uiścić od każdego przedkładanego organom dokumentu pełnomocnictwa.

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy ma określać wzór pełnomocnictwa ogólnego, który obowiązywał będzie podatników, a także jego zmiany, odwołania i wypowiedzenia.

Niezależnie od instytucji pełnomocnictwa ogólnego, nadal istniała będzie możliwość wyznaczenia pełnomocnika do działania we wskazanej sprawie (pełnomocnictwo szczególne). Podobnie jak pełnomocnictwo ogólne, również ten dokument powinien zostać sporządzany według wzoru, który ustalony będzie w rozporządzeniu.

Autor: Iwona Strzępka, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, biuro we Wrocławiu.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.