Jednolity Plik Kontrolny – usprawnienie kontroli czy uciążliwy obowiązek dla podatników?

Z dniem 1 lipca 2016 roku wejdą w życie ważne dla przedsiębiorców zmiany w ordynacji podatkowej. Dotyczą one przekazywania przez podatników, na żądanie organów podatkowych, danych w postaci elektronicznej, odpowiadającej określonej strukturze logicznej (tzw. Jednolity Plik Kontrolny).

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przekazywanie przez podatników na żądanie organów podatkowych całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organ okres. Dane będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Plik danych to z technologicznego punktu widzenia plik w formacie .xml (oparty o międzynarodowy standard OECD SAFT 2.0).

Struktura logiczna została już opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej, założeniem dla projektowanych zmian jest m.in. usprawnienie kontroli, zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i kosztów funkcjonowania administracji podatkowej, poprawa wyników kontroli, możliwość dokonania wstępnej automatycznej weryfikacji zgodności dowodów księgowych z zapisami ksiąg podatkowych, ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz brak wydruków papierowych.

Od 1 lipca 2016 roku obowiązek przekazywania danych w formie JPK na żądanie organów podatkowych będzie dotyczył dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. w uproszczeniu zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub osiągających roczny obrót netto powyżej 50 milionów euro i sumę aktywów bilansu powyżej 43 milionów euro). Natomiast od 1 lipca 2018 roku obowiązek ten będzie dotyczył małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych – do tego czasu przekazywanie danych w określonej strukturze będzie fakultatywne.

Przekazywanie danych w formie JPK znajdzie zastosowanie w postępowaniu podatkowym, w kontroli podatkowej, w kontroli skarbowej oraz w zakresie czynności sprawdzających, w tym w zakresie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika. Nieprzekazanie danych w określonym formacie na żądanie organów w wyznaczonym terminie może hipotetycznie skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową (kara grzywny maksymalnie do ok. 17 mln złotych) lub karą porządkową (maksymalnie do 2800 zł).

Struktury raportowe w ramach JPK obejmują:

1. Księgi rachunkowe;

2. Wyciągi bankowe;

3. Faktury VAT;

4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT;

5. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (dla podatników korzystających z takiej formy ewidencji);

6. Ewidencję przychodów (dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego).

JPK już teraz budzi wiele wątpliwości i generuje dużo pytań praktycznych ze strony podatników, w szczególności co do poziomu szczegółowości raportowanych danych, ich zakresu oraz częstotliwości ewidencji operacji gospodarczych (w tym np. w ramach modułu Magazyn lub Faktury VAT). Co ważne część danych już teraz została określona przez Ministerstwo Finansów jako dane fakultatywne.

Wdrożenie nowego oprogramowania na potrzeby generowania pliku w formie JPK wymaga od przedsiębiorców identyfikacji obszarów wymagających ewentualnych zmian oraz ich wdrożenia, a w tym zakresie również ścisłej współpracy ze specjalistami z zakresu IT i księgowości. Wydaje się, że zaplanowany przez ustawodawcę okres vacatio legis przy takiej skali zmian oraz konieczności podjęcia przez podatników dodatkowych czynności związanych z wdrożeniem i dostosowaniem oprogramowania jest zbyt krótki. W praktyce, ze względu na brak kompleksowych rozwiązań informatycznych, pełne wdrożenie JPK będzie wymagać indywidualnego dostosowania funkcjonalności systemów zarządzania przedsiębiorstwem lub stworzenia zupełnie nowego oprogramowania. W dalszej perspektywie jednak wdrożenie jednolitego systemu raportowania i ewidencji danych w ramach przedsiębiorstwa potencjalnie może usprawnić proces wewnętrznej kontroli i audytu oraz ograniczyć ewentualne ryzyka związane z nieprawidłowościami w zakresie wewnętrznych rozliczeń i ewidencji.

Jak przygotować się do zmian? Jakie dane będą podlegać raportowaniu? Czy automatyczna weryfikacja raportowanych danych wpłynie na wyniki kontroli podatkowych?

Kancelaria Olesiński & Wspólnicy we współpracy z SI-Consulting Sp. z o.o. organizuje bezpłatne seminarium w 3 miastach Polski (Wrocław, Warszawa, Poznań) podczas którego omówi kluczowe zagadnienia i praktyczne wątpliwości związane z wdrożeniem JPK.

Zapraszamy!

http://go.si-c.pl/warsztaty-jpk

Autor: Anna Łozowska, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Krakowie


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.