Informacje poufne. Im wcześniej tym lepiej.

www.sxc.hu

Na jednym z ostatnich posiedzeń KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę-emitenta karę pieniężną za nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o gotowości kontrahenta spółki do podjęcia rozmów na temat planowanej transakcji nabycia akcji innej spółki.

Komisja zwróciła uwagę, że nie tylko samo zawarcie umowy, ale również okoliczności lub zdarzenia poprzedzające mogą stanowić informacje poufne.Na pierwszy rzut oka, powyższe stanowisko nie jest niczym nowym. Komisja już wcześniej kilkakrotnie wskazywała, że przekazanie informacji poufnej dopiero w momencie finalizacji transakcji może stanowić naruszenie obowiązków informacyjnych emitentów. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały proces może być uznany za informację poufną. Przykładowo, informację poufną stanowić może podjęcie negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.

Decyzja KNF ma jednak charakter precedensowy, ponieważ obejmuje obowiązkiem przekazania informacji poufnej bardzo wczesne etapy, tj. wyrażenie przez drugą stronę samej gotowości do podjęcia rozmowy na temat transakcji. Informacja o samym wystosowaniu propozycji nie stanowiła zatem jeszcze informacji poufnej, jednak uzyskanie przychylnej odpowiedzi od potencjalnego kontrahenta – już tak.

Samo przekazanie informacji nie zawsze pozwoli na uniknięcie kary. Świadczy o tym przypadek innej spółki-emitenta, która co prawda udostępniła informację o zawarciu listu intencyjnego w przedmiocie podjęcia negocjacji z prywatnym inwestorem, jednak w ocenie Komisji, informacja ta nie dawała podstaw do dokonania prawidłowej analizy proponowanej transakcji, nie pozwalała ocenić jej znaczenia dla spółki i nie oddawała w pełni planów oraz zamierzeń stron listu intencyjnego.

Komisja przestrzega spółki publiczne przed prowadzeniem selektywnej polityki informacyjnej i pomijaniem zdarzeń istotnych dla inwestorów. Dopiero pełna i precyzyjna informacja poufna o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami umożliwia inwestorom rzetelną ocenę potencjalnego wpływu tego procesu na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o obrocie, cechy informacji poufnej to: precyzyjność, związek z emitentem lub instrumentem finansowym, cenotwórczość, nieprzekazanie informacji do publicznej wiadomości.

Zaliczenie danej informacji do kategorii informacji poufnej wymaga każdorazowo uwzględnienia wszelkich istotnych okoliczności związanych z taką informacją. W przepisach prawa brak choćby przykładowego katalogu zdarzeń mogących stanowić informację poufną, w związku z czym tym pilniej należy przyglądać się wskazówkom Komisji.

Autorzy:

Joanna Krzyżykowska, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie,

Bartłomiej Stępień, menedżer, adwokat w Kancelarii  Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.