ETS: ojcom przysługuje przerwa w pracy na karmienie piersią (Hiszpania)

Z następującym stanem faktycznym zmierzył się ETS: P.M. Roca Álvarez złożył do swojego pracodawcy wniosek o taką przerwę w pracy. Odmówiono mu jej z uzasadnieniem, że matka dziecka prowadzi działalność na własny rachunek, a więc sama nie ma prawa do przerwy w pracy. Zatem także P.M. Roca Álvarez nie ma prawa pochodnego. Prawo hiszpańskie nie zna bowiem samodzielnego prawa ojca zatrudnionego w charakterze pracownika do przyznania przerwy w pracy. W tym P.M. Roca Álvarez upatruje dyskryminacji ze względu na płeć.

W dniu 7 marca 2005 r. P.M. Roca Álvarez wystąpił do pracodawcy o przyznanie mu płatnej przerwy w pracy przewidzianej w art. 37 ust. 4 kodeksu pracy. Pracodawca odmówił mu przyznania owej przerwy. Odmowę uzasadnił tym, że małżonka skarżącego prowadzi działalność na własny rachunek i nie jest pracownikiem. Status pracownika jest bowiem nieodzowną przesłanką przyznania prawa do wnioskowanej przerwy w pracy.

P.M. Roca Álvarez zaskarżył tę odmowę. Sąd pierwszej instancji był zdania, że przerwa w pracy na karmienie piersią przysługuje wyłącznie matce, z uwagi na brzmienie przepisu kodeksu pracy, który rozpoczyna się wyrazem „pracownice […]”. Ponadto musi ona być zatrudniona w charakterze pracownika, ponieważ w przeciwnym razie kodeks pracy nie ma zastosowania. Sąd odmówił zatem przyznania P.M. Roce Alvarezowi prawa do przerwy w pracy z uwagi na to, że jego żona prowadzi działalność na własny rachunek. Ponieważ matce nie przysługuje to prawo, również ojciec nie posiada prawa pochodnego.

Oczywiście sprawa przeszła przez wszystkie instancje hiszpańskiego sądownictwa a ostatecznie zajął się nią ETS, który stwierdził:

Regulacja krajowa, która przyznaje wyłącznie matkom zatrudnionym w charakterze pracownika na zasadzie dobrowolności niezależne prawo do płatnej przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem, której koszt ponoszony jest przez pracodawcę, polegające na skróceniu dziennego czasu pracy o pół godziny lub na jednogodzinnej nieobecności w pracy, która może zostać podzielona na dwie części, ale nie przyznaje tego prawa ojcom zatrudnionym w charakterze pracownika, stanowi naruszenie zasady równego traktowania w rozumieniu dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Trybunał nazwał to „nieuzasadnioną dyskryminacją ze względu na płeć” i uznał, że ustawa „przyczyni się do pogłębiania tradycyjnego podziału ról, według którego ojcowie mają tylko uzupełniającą rolę w opiece nad dzieckiem”.

Jak to jest w Polsce?

Jeżeli kobieta karmiąca piersią pracuje więcej niż cztery godziny dziennie ma prawo do przerwy w pracy na karmienie dziecka. Jeżeli pracuje więcej niż sześć godzin – ma prawo do dwóch przerw. Przy jednym dziecku przerwa trwa 30 min, zaś przy większej liczbie karmionych dzieci 45 min. Przerwy są wliczane do czasu pracy, a na prośbę pracownicy mogą być łączone.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.