EBA proponuje uregulowanie wirtualnych walut

www.sxc.huW dniu 4 lipca 2014 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA), organ UE powołany m.in. dla utrzymania stabilności finansowej w UE, opublikował opinię (EBA/Op/2014/08), w której przedstawił m.in. propozycje uregulowania rynku wirtualnych walut.

Opinia zawiera zarówno oczekiwania EBA co do docelowego kształtu regulacji dotyczących wirtualnych walut, jak i tymczasowe rekomendacje mające na celu ograniczenie ryzyk wynikających z interakcji pomiędzy protokołami wirtualnych walut a obszarem regulowanych usług finansowych. Docelowo przewidywana jest integracja tych obszarów, czyli m.in. możliwość dokonywania przez tradycyjne instytucje finansowe (np. banki) transakcji, których przedmiotem będą wirtualne waluty.

O ile, w ocenie EBA, tworzenie rozwiązań prawnych dla rynku wirtualnych walut jest procesem długotrwałym, a precyzyjne określenie kształtu tych rozwiązań jest na tym etapie niemożliwe (również z tego względu, że skuteczność niektórych sugerowanych rozwiązań nie została jeszcze zweryfikowana), ogólna wizja regulacji opiera się m.in. na nadzorze publicznym nad schematami wirtualnych walut, ograniczeniu anonimowości uczestników rynku i wprowadzeniu wymogów (w tym rejestracyjnych i finansowych) odnośnie podmiotów pośredniczących w transakcjach z udziałem wirtualnych walut.

Nadzór nad powstawaniem i funkcjonowaniem wirtualnych walut

Zdaniem EBA docelowo zarząd nad schematem (np. protokołem) wirtualnej waluty powinien być powierzony podmiotowi nadzorowanemu przez organy publiczne („scheme governance authority”). Podmiot ten, tworzący protokół wirtualnej waluty i zarządzający nim, powinien w sposób możliwy do wyegzekwowania odpowiadać wobec organów publicznych za zapewnienie jego integralności i bezpieczeństwa.

Ograniczenie anonimowości transakcji z udziałem wirtualnych walut

EBA proponuje również wprowadzenie w systemach prawnych państw członkowskich UE wymogu weryfikowania podstawowych danych stron transakcji przez pośredników i pozostałych, innych niż użytkownicy, uczestników rynku wirtualnych walut. Ma to umożliwić organom państwowym śledzenie transakcji (z wyłączeniem transakcji dokonywanych bezpośrednio pomiędzy użytkownikami) i możliwość powiązania ich z konkretnymi podmiotami.

Do innych zawartych w opinii EBA postulatów należą m.in.:
- wyłączenie możliwości prowadzenia działalności scheme governance authority lub podmiotu pośredniczącego przez podmioty nieposiadające siedziby lub zarządu w jednym z państw członkowskich UE oraz uzależnienie możliwości prowadzenia takiej działalności od rejestracji i spełnienia szeregu wymogów związanych z bezpieczeństwem transakcji;
- obowiązek wyodrębnienia jednostek wirtualnej waluty należącej do podmiotów pośredniczących od jednostek powierzonych tym podmiotom przez ich klientów;
- gwarancja zwrotu jednostek wirtualnej waluty w przypadku dokonania nieautoryzowanej transakcji.

Z uwagi na to, że droga do kompleksowego uregulowania rynku wirtualnych walut zgodnie ze wskazaniami EBA będzie długotrwała, a wirtualne waluty już teraz są częścią rzeczywistości gospodarczej, EBA przedstawia tymczasowe, krótkoterminowe rekomendacje, zgodnie z którymi:
- organy nadzoru w państwach UE powinny odradzać instytucjom finansowym nabywanie, posiadanie i sprzedaż wirtualnych walut do czasu ich uregulowania;
- organy odpowiedzialne za tworzenie prawa w państwach EU powinny zagwarantować stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy do podmiotów pośredniczących w obrocie wirtualnymi walutami.

Opinia wskazuje również kilka korzyści posługiwania się wirtualnymi walutami, a także związane z tym ryzyka (tych wyszczególniono ponad 70) oraz źródła tych ryzyk, takie jak powszechna możliwość stworzenia protokołu wirtualnej waluty i anonimowość uczestników rynku wirtualnych walut, jak również brak prawnego obowiązku akceptowania wirtualnych walut. Na uwagę zasługuje, że niejedno ze wskazanych przez EBA zagrożeń rynku wirtualnych walut, jak choćby globalny zasięg, czy też brak rządowego nadzoru, uznawana jest przez uczestników tego rynku za jego podstawowe atuty.

Opinia EBA nie jest wiążąca dla państw członkowskich, jednak z uwagi na zakres kompetencji tego organu, obejmujący tworzenie jednolitych procedur i spójnych podejść w państwach członkowskich, powinna być brana pod uwagę na poziomie tworzenia regulacji krajowych.

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

Więcej informacji: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel. (71) 7500720


Tagi: , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu EBA proponuje uregulowanie wirtualnych walut :

  1. Nie planujecie jakiegos szerszego opracowania o opodatkowaniu btc? Rynki finansowe beda sobie powoli ewoluowac, ale urzedy skarbowe juz wyciagaja paluszki po kase.