Dyscyplina finansów publicznych na nowo

Prezydent RP w dniu 6 października 2011 r., podpisał nowelizację ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (dokument z dnia 19 sierpnia 2011 r.).

Nowelizacja jest istotna – wprowadza między innymi znaczące zmiany w zakresie odpowiedzialności osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

Ustawa w zasadniczej części wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Z uwagi na szeroki zakres zmian nowelizacja zawiera szereg przepisów przejściowych.Podstawowym celem ustawy jest poprawa skuteczności i sprawności egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez usprawnienie postępowania, w tym usprawnienie działania organów orzekających, a także wzmocnienie zapobiegawczej i dyscyplinującej roli postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto nowelizacja służyć ma uporządkowaniu obowiązujących regulacji oraz zwiększeniu  precyzji niektórych przepisów.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1.odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie ponosił również pełnomocnik zamawiającego, któremu zamawiający udzielił pełnomocnictwa do przygotowania i dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (a nie tylko zamawiający i jego pracownicy).  W ten sposób odpowiedzialność poniosą osoby faktycznie dokonujące określonych czynności, a nie tylko ich przełożony, dzięki czemu przepisy o dyscyplinie staną się bardziej skuteczne.

2. kierownik zamawiającego będzie odpowiadał za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, gdy doszło do udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, bądź też doszło do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących formy pisemnej umowy lub okresu, na który umowa może być zawarta, a w przypadku wniesienia odwołania – z naruszeniem przepisów dotyczących terminu jej zawarcia.

3. kierownik poniesie odpowiedzialność również w razie niewyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu, a także w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach, gdy brak jest przesłanek unieważnienia postępowania.

4. kierownik zamawiającego poniesie odpowiedzialność, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podczas przygotowania tego postępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi czynności naruszającej dyscyplinę finansów publicznych dokona osoba nieupoważniona do wykonania tej czynności.

Oprócz ww. zmian – last but not least – zmiana dotyczy również katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówień publicznych do którego zaliczono:

1. opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

2. ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;

3. opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;

4. niezgodne z przepisami określenie kryteriów oceny ofert;

5. nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wbrew obowiązkowi określonemu w przepisach o zamówieniach publicznych;

7. udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

]8. udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

9. naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego;

10. niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania.

Poinformujemy za pośrednictwem naszego bloga o opublikowanie tekstu nowelizacji i tym samym dacie wejścia w życie nowych przepisów.


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.