Aktualizacja – Długo oczekiwane zmiany do Kodeksu pracy – elastyczny / ruchomy czas pracy

www.sxc.hu

1 sierpnia 2013 r., pomimo sprzeciwów m.in. organizacji związkowych, Prezydent podpisał ustawę o zmianie Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych.

Zmiany wprowadzone ustawą obejmują dwa kluczowe obszary:

1) zmiany w zakresie zasad przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy;

2) uregulowanie ruchomego czasu pracy, który dotychczas w ogóle nie był regulowany w KP.Na zmiany te przedsiębiorcy oczekiwali od bardzo dawna, w szczególności w zakresie przedłużania okresów rozliczeniowych. Mają one pomóc pracodawcom w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu gospodarczego poprzez umożliwienie bardziej racjonalnej organizacji pracy. Niestety w praktyce skorzystanie z tych możliwości może okazać się utrudnione ze względu na konieczność uzgodnień z organizacjami związkowymi, które protestowały przeciwko ww. zmianom już na etapie prac nad ustawą przez Sejm.

Jednocześnie zmiany wprowadzają udogodnienia również dla pracowników – ruchomy czas pracy może ułatwić pogodzenie wykonywania obowiązków pracowniczych z życiem osobistym.

Okresy rozliczeniowe

Nowe zmiany do KP ujednolicają i rozszerzają możliwości przedłużenia okresów rozliczeniowych (art. 129 i 150 KP).

Zgodnie ze zmianami w każdym systemie czasu pracy okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego ustala się 1) w układzie zbiorowym pracy / w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, lub 2) w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe.

Ruchomy czas pracy

Nowe zmiany wprowadzają możliwość ustalenia w rozkładzie czasu pracy różnych godzin rozpoczynania pracy przez pracowników. Będzie to oznaczało m.in., że rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy (art. 1401 KP).

Zmiany te rozwiązują także problem związany z wykonywanie pracy w tej samej dobie, wprost wskazując, że nie stanowi to pracy w godzinach nadliczbowych.

Rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się 1) w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo 2) w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Dodatkowo, indywidualne zasady w tym zakresie mogą być ustalone z konkretnym pracownikiem na jego pisemny wniosek, jeśli pracownikowi nie odpowiadają przyjęte u pracodawcy zasady rozkładu pracy lub jeśli w ogóle w zakładzie pracy nie stosuje się ruchomego czasu pracy.

Ustawa wprowadza też zmianę w zakresie stosowania równoważnego czasu pracy. Gdy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa lub nie zgadza się ona na proponowane zmiany, pracodawca może w określonych przypadkach stosować w równoważnym systemie przedłużony okres rozliczeniowy bez zgody organizacji związkowej po uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego inspektora pracy (dotyczy to szczególnie uzasadnionych przypadków oraz prac uzależnionych od pór roku lub warunków atmosferycznych – art. 150 § 2 KP).

Zgodnie z nowymi przepisami nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku (152 § 21 KP).

Dodatkowo nowe zmiany do KP w określonych przypadkach zwolniły pracodawcę z obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy (art. 129 § 4 KP).

Poniżej dla zainteresowanych zamieszczamy pełny tekst ustawy nowelizacyjnej.

***

Ustawa nie została jeszcze ogłoszona, jednakże wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia, w związku z czym może zacząć obowiązywać już w sierpniu.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy trwające w dniu wejścia w życie zmian kończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone.

Niezależnie jednak, pracodawcy mogą już podjąć działania zmierzające do skorzystania z nowych możliwości, np. rozpocząć rozmowy z organizacjami związkowymi.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z dnia 12.07.13 by Michał Kluska

UWAGA – wpis zaktualizowany – znana jest data wejścia w życie zmian:

http://blog.e-prawnik.pl/nowe-zmiany-do-kp-wchodza-w-zycie-juz-23-sierpnia-2013-r.html

Autor: Katarzyna Walas, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu (71 7858279)


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.