Dialog techniczny? Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa? … czyli zmiany w PZP

www.sxc.hu

W połowie grudnia 2011 roku UZP zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o dokonanie oceny zgodności z prawem unijnym projektu zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Po uzyskaniu opinii w tej sprawie i przyjęciu projektu przez Radę Ministrów (planowany termin to luty 2012), projekt zostanie przekazany do Sejmu.

Jakie czekają nas zmiany?

1. Uregulowanie „dialogu technicznego”

Dotychczas zamawiający, którzy przygotowywali się do skomplikowanych inwestycji, stawali przed trudnym wyborem, czy opisywać przedmiot zamówienia „po omacku” czy może wcześniej skonsultować się z potencjalnymi wykonawcami i podpytać o stosowane technologie. Potencjalnie, ta druga opcja mogła powodować pojawienie się oskarżeń o „ustawianie” przetargów np. poprzez pośrednie umożliwienie niektórym podmiotom udziału w przygotowaniach SIWZ. Jednocześnie, jedyną podstawą organizowania tzw. dialogów technicznych wydawał się punkt 8 preambuły dyrektywy klasycznej (2004/18/WE), który stwierdzał, że „przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówienia instytucje zamawiające mogą, przy wykorzystaniu dialogu technicznego, poszukiwać lub korzystać z doradztwa, które może znaleźć zastosowanie w trakcie przygotowywania specyfikacji, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.” Polska ustawa milczała w tym zakresie.

Nowa regulacja (art. 31a-31c projektu) wprost pozwoli zamawiającym na organizowanie dialogów technicznych, jednocześnie zamawiający nie będzie zobowiązany (ani uprawniony) do wykluczenia podmiotów, które w takim dialogu uczestniczyły.

2. Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących udzielania zamówień z zakresu obronności i bezpieczeństwa

Zmiany te wynikają z konieczności implementacji dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i mają na celu wprowadzenie „przejrzystych, konkurencyjnych, zapewniających ochronę informacji niejawnych oraz bezpieczeństwo dostaw zasad i procedur udzielania zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane z dziedziny obronności i bezpieczeństwa”.

3. Pozostałe:

- stosowanie, podczas prekwalifikacji wykonawców, kryteriów niedyskryminacyjnych, a nie wyłącznie kryteriów odnoszących się do spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących najczęściej wiedzy i doświadczenia; zmiana ta ma podobno umożliwić ograniczenie „handlu referencjami”;

- rezygnacja, w dialogu konkurencyjnym, z konieczności podawania znaczenia (wagi) kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu;

- przyznanie zamawiającemu prawa do, o ile uzna to w danej sytuacji za właściwe, zobowiązania wykonawcy będącego koncesjonariuszem robót budowlanych do zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo stanowiącej co najmniej 30% wartości koncesji; przy czym wydaje się to jednym z bardziej niedopracowanych założeń – na pierwszy rzut oka, z brzemienia i umiejscowienia przepisu wynika, że zamawiający będzie mógł kierować takie żądanie do koncesjonariusza na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oznaczałoby to, że uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie koncesji, przyszły koncesjonariusz nie będzie miał 100% pewności co do tego, czy będzie realizował samodzielnie całość, czy część projektu, a to może tworzyć znaczące ryzyko biznesowe po jego stronie;

d) wprowadzenie systemu kwalifikowania w zamówieniach sektorowych – przy czym system ten według założeń nie ma być systemem powszechnym, ogólnopolskim, ale ma być tworzony przez danego zamawiającego na określony okres czasu. Wydaje się, że system ten w pewnym sensie będzie funkcjonował jako swoisty substytut pierwszych etapów (wnioski o dopuszczenie do udziału) dla przetargu ograniczonego lub dialogu konkurencyjnego.

Podsumowując, projektowi warto przyjrzeć się z bliska, ponieważ zmiany przez niego wprowadzone będą miały istotne znaczenie dla potencjalnie szerokiego grona zamawiających i wykonawców. Jednocześnie  należy spodziewać się (i mieć nadzieję), że przed uchwaleniem przejdzie on jeszcze przyspieszoną ewolucję. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wraz z nowymi instytucjami i rozwiązaniami pojawią się także nowe problemy.

Autor: Grzegorz Leśniewski, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro Wrocław


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.