Deutsche Bahn nie zarejestruje kolorów jako znaku towarowego

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=T-405/09

W dniu 7 marca 2008 roku niemiecka spółka Deutsche Bahn zgłosiła do rejestracji w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante oznaczenie składające się z dwóch nałożonych na siebie poziomych pasów w kolorach jasnoszarym (szerszym) i ostrzegawczym czerwonym (węższym).

OHIM odmówił rejestracji takiego znaku towarowego ze względu na brak charakteru odróżniającego.

W orzeczeniu (dostępnym w języku niemieckim i francuskim) czytamy (tłumaczenie własne, fragmenty):

Z góry należy stwierdzić, że zgodnie z podanym wyżej orzecznictwem do oceny możliwości wyróżnienia za pomocą kolorowego znaku graficznego dla usługi stosuje się takie same kryteria jak w przypadku kolorowego znaku graficznego dla towarów. W szczególności zgodnie z orzecznictwem przytoczonym powyżej, margines 16, ocena, czy zgłoszone znaki graficzne nadają się do celu przekazania jednoznacznej informacji, głównie dotyczącej pochodzenia, jest tak samo zasadna w przypadku graficznych znaków towarowych jaki i graficznych znaków usług. W pozostałych kwestiach zgodnie z art. 7 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 207/2009 nie przewiduje się rozróżnienia pomiędzy znakami towarowymi a usługowymi.

Wbrew twierdzeniom powoda okoliczność, iż usługi nie stanowią przedmiotu trwałego, nie sprzeciwia się stosowaniu tych samych kryteriów do oceny możliwości wyróżnienia, o ile świadczenie i sprzedaż usług obejmuje korzystanie z przedmiotowych środków, które w sposób oczywisty posiadają jakiś kolor.

Ponadto wynik, do jakiego doszedł sąd w swoim wyroku z dnia 9 października 2002 r.,KWS Saat/HABM (odcień pomarańczowy) (T-173/00, Slg. 2002, II-3843), zgodnie z którym kolorowy znak graficzny usługi, a nie towaru, podanej w zgłoszeniu mógł zostać zarejestrowany, nie może zostać – wbrew twierdzeniom powoda – interpretowany jako stworzenie zasad, zgodnie z którymi w razie konieczności kolorowe znaki graficzne mogą stanowić element wyróżniający, jeżeli wyróżniają one usługi. W wyroku tym bowiem sąd jasno stwierdził, że zgłoszony znak stanowi graficzny znak wyróżniający zarejestrowane usługi, gdyż przede wszystkim nie podniesiono, iż przedmiotowy kolor sam w sobie jest powszechny lub spełnia bardziej bezpośrednie funkcje (por. wyrok Orangeton, Randnrn. 43 i44).

Ponadto z orzecznictwa, o którym mowa powyżej na marginesie 19, wynika, iż w celu uwzględnienia konieczności nieusprawiedliwionego nieograniczania dostępności kolorów dla konkurujących podmiotów gospodarczych, nie należy dokonywać rozróżnienia pomiędzy znakami złożonymi z jednego koloru, a takimi, które składają się z wielu kolorów.

W przedmiotowej sprawie należy najpierw stwierdzić, że kontrowersyjne usługi skierowane są zarówno do osób wykonujących działalność gospodarczą jak i do ogółu społeczeństwa, co zresztą nie jest kwestionowane przez strony.

W celu dokonania oceny możliwości wyróżnienia za pomocą zgłoszonego znaku należy rozpatrywać go w całej swojej złożoności, gdyż mamy tutaj do czynienia ze znakiem złożonym. Nie stanowi to jednakże żadnej przeszkody we wcześniejszym sprawdzeniu poszczególnych elementów tego znaku (por. wyrok Kombination von 24 Farbkästchen,Randnr. 40 [połączenie 24 kolorowych pudełek, marg. 40] i przedstawione tam orzecznictwo).

Co się natomiast tyczy elementów zarejestrowanego znaku graficznego, należy stwierdzić, że dla miarodajnych kręgów zajmujących się komunikacją oba kolory zgłoszonego połączenia kolorów nie wykazują zauważalnego odstępstwa od kolorów zwyczajowo stosowanych dlaprzedmiotowych usług.

Ponieważ kolor świetlisty-szary [Lichtgrau], jak wywodzi izba rozpatrująca zażalenie, jest stosowany zwyczajowo dla urządzeń technicznych koniecznych do wykonywania usług związanych z transportem kolejowym, takich jak na przykład elementy lokomotywy i szafy sterownicze na odcinkach kolejowych.

Kolor czerwony-komunikacyjny [Verkehrsrot] stosowany jest natomiast jako kolor ostrzegawczy na znakach drogowych oraz jako kolor kierujący uwagę użytkownika na przekazy reklamowe.

Tym samym zarejestrowany znak składa się z połączenia dwóch kolorów, które przy rozpatrywaniu każdego z osobna nie posiadają możliwości wyróżniających.

Jeżeli zaś chodzi o całościowe postrzeganie zarejestrowanego znaku, to złożony on jest
z dwóch kolorów, które wykazują względem siebie takie proporcje, jakie zostały podane podczas rejestracji.

Jak wywodzi izba rozpatrująca zażalenie kolor świetlisty-szary może być postrzegany jako brudna biel. Przedmiotowe połączenie kolorów jest zatem zbliżone do połączenia koloru białego z czerwonym-komunikacyjnym, jakie jest stosowane na szlabanach kolejowych i na znakach drogowych w ruchu kolejowym.

Dodatkowo izba rozpatrująca zażalenie stwierdziła, że umieszczenie czerwonego paska na pojeździe szynowym może stanowić dekorację lub ostrzeżenie.

Z powyższych rozważań wynika, że zgłoszony znak stanowiący całość będzie postrzegany przez odbiorców z kręgów komunikacyjnych jako element funkcjonalny lub dekoracyjny, a nie jako informacja o gospodarczym pochodzeniu przedmiotowych usług.

Ponadto izba rozpatrująca zażalenie stwierdziła zgodnie z prawdą, że rejestracja zgłoszonego znaku powoda stworzyłaby monopol dla połączenia kolorów stosowanego zwyczajowo w sektorze ruchu kolejowego.

Dlatego też izba rozpatrująca zażalenie przyjęła słusznie, że zgłoszony znak nie posiada właściwości wyróżniających.

Ponadto należy stwierdzić, że pogląd powoda, iż podważone orzeczenie w rzeczywistości oparte jest jakoby na relatywnych przeszkodach w jego zarejestrowaniu i służy ochronie konkurencji powoda, jest niesłuszny i bezpodstawny. Izba rozpatrująca zażalenie wskazała jedynie na inne przedsiębiorstwa działające w sektorze komunikacji kolejowej, aby pokazać,że przedmiotowe kolory są zwyczajowo stosowane w tymże sektorze.

Pełna treść orzeczenia: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Submit&numaff=T-405/09


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.