Decyzja administracyjna bez podpisu to jedynie projekt

www.sxc.hu

22 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku (IV SA/Po 304/10) potwierdził, że brak podpisu na decyzji administracyjnej jest wadą istotną, prowadzącą do oceny, że chodzi wówczas o pismo będące jedynie projektem decyzji. Ww. orzeczenie nawiązuje w swojej tezie do utrwalonego poglądu, wyrażonego również w wyroku NSA z 10 października 2008 r., IIGSK 508/07.

Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

W ocenie sądu brak podpisu organu lub osoby przez niego upoważnionej jest wadą istotną, pozbawiającą dokument charakteru decyzji administracyjnej. Konsekwencją takiego stanowiska jest okoliczność, że pismo takie nie wywołuje skutków (np. nie można liczyć terminu do wniesienia odwołania).

Co więcej, okoliczność doręczenia niepodpisanej decyzji nie powoduje jej skuteczności. Choć art. 110 kodeksu postępowania administracyjnego łączy związanie organu treścią decyzji między innymi z chwilą doręczenia, podkreślić jednak należy, że w przepisie tym mowa jest o decyzji, a więc akcie zawierającym niezbędne składniki, pozwalające uznać oświadczenie woli organu administracji właśnie za decyzję.

Z orzeczenia:

Za minimum elementów decyzji administracyjnej traktuje się cztery składniki takie jak oznaczenie organu, adresata decyzji, czyli stron, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania ( wyrok WSA w Opolu z dnia 24.06.2008r. II SA/Op 164/08). Nawet jednak to minimum wymaga podpisu odpowiedniej osoby do uznania ważności decyzji.

Oznacza to więc, że brak jednego ze wskazanych wyżej składników decyzji powoduje wykluczenie ustalenia podstawowych elementów stosunku prawnego i nie mamy wówczas do czynienia z objawem woli organu, czyli z czynnością stosowania prawa przez uprawniony podmiot. Brak podpisu nie czyni aktu woli władzy decyzją w rozumieniu prawa.

Bez wątpienia decyzja Burmistrza Miasta K. z dnia [...]grudnia 2009r. nie może być traktowana jako decyzja administracyjna w rozumienia prawa, skoro brak pod nią podpisu osoby uprawnionej przez organ lub samego organu – jest to tylko projekt decyzji. Doręczenie tego dokumentu stronie i rozpoznanie jej odwołania nie konwaliduje jej.

Całość dostępna tu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBC0B1DF15


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Decyzja administracyjna bez podpisu to jedynie projekt :

  1. A jak to sie ma do decyzji zamkniecia sklepow z dopalaczami?

    • a czy te decyzje nie zostały doręczone i podpisane?

    • @Agnen – jeżeli faktycznie te screeny, które się spotyka w necie to te same „decyzje” doręczone w sprawie zamykania sklepów z dopalaczami – to można mieć wątpliwości czy to są faktycznie decyzje spełniające wymogi z kpa.

  2. pewnie chodzi o ten tekst:http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/decyzja-glownego-inspektora-w-sprawie-dopalacza-tajfun.html

  3. jeżeli te screeny dostępne w necie są rzeczywiście prawdziwe to te decyzje są do kosza – ale skandal