Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami

W dniu 20 czerwca 2013r. odbył się we Wrocławiu coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi certyfikatami. Kancelaria Olesiński & Wspólnicy dołączyła do grona partnerów kongresu.

Mec. Mateusz Wilczyński i Magdalena Pakosińska przedstawili najnowsze zmiany regulacyjne w dziedzinie OZE. W czasie gdy uczestnicy ww. kongresu żywo debatowali na temat uregulowań prawnych sektora OZE w Polsce i Europie ważyły się losy tzw. „małego trójpaku” tzn. poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego, którego zapisy mają na celu zaktualizowanie ustawy Prawo energetyczne o zapisy unijnych dyrektyw energetycznych, w których przyjęciu Polska notuje spore opóźnienie.Nowe przepisy mają doprowadzić do wycofania skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepełne wdrożenie przez Polskę wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej (2009/72/WE oraz 2009/73/WE). Najważniejsze zastrzeżenia Komisji Europejskiej w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. W swoich pozwach Komisja domaga się kar finansowych.

Najistotniejsze postanowienia małego trójpaku

Mały trójpak wprowadzi obligo giełdowe na sprzedaż gazu. Posłowie przychylili się ostatecznie do stanowiska Urzędu Regulacji Energetyki i Towarowej Giełdy Energii chcących ustanowienia obliga na poziomie 70%. Zgodnie z przyjętymi założeniami, od wejścia ustawy w życie do końca 2013 r. obligo wyniesie 30 proc., w pierwszej połowie 2014 r. – 50 proc., a do 1 lipca przyszłego roku – docelowo 70 proc. Obligo giełdowe to kolejny krok w stronę uwolnienia rynku gazu w Polsce.

Nowelizacja wprowadza ponadto ulgi dla odbiorców wrażliwych, którzy mogą liczyć na wsparcie ze strony Gmin przy zakupie energii elektrycznej oraz gazu. Na ulgi liczyć mogą też przedsiębiorcy z 10 wybranych branż, zużywający przynajmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie. Oni zostaną zwolnieni z obowiązku zakupu i przedłożenia do umorzenia świadectw pochodzenia.  Zwolnienie wyniesie od 20 do 80 % w zależności od energochłonności produkcji. Z informacji Ministerstwa Gospodarki wynika, że zwolnienie obejmie ponad 730 GWh „zielonej” energii. O tyle spadnie popyt na tzw. zielone certyfikaty, co z kolei może negatywnie wpłynąć na rynek praw majątkowych (PMOZE_A). Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki zapowiedział już jednak, że zaraz po uchwaleniu tych przepisów resort przygotuje nowelizację rozporządzenia, które podniesie obowiązek umarzania świadectw pochodzenia z OZE, tak aby popyt na nie pozostał niezmieniony. Zaznaczył jednocześnie, że nowelizacja rozporządzenia będzie dobrym momentem do podwyższenia „zielonego” obowiązku tak, aby przy okazji graniczyć nadpodaż certyfikatów na rynku, co jest pożądane z punktu widzenia producentów „zielonej” energii elektrycznej.

Sejm odrzucił natomiast poprawki, zgłoszone przez posłów Ruchu Palikota i negatywnie zaopiniowane przez sejmową komisję gospodarki. Poprawki zakładały zwolnienie prosumentów, czyli osoby produkujące w tzw. mikroinstalacjach energię na własne potrzeby, z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania koncesji. Odrzucone poprawki dotyczyły też terminów i sposobów publikacji informacji świadectwach pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt ustawy trafił teraz do Senatu, gdzie jego ostateczny kształt może ulec zmianom. Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało, że dalsze prace nad tzw. dużym trójpakiem kontynuować będzie po uchwaleniu małego trój paku.

Magdalena Pakosińska
Associate Energy Desk
Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.