Bariery administracyjne dla przedsiębiorców nieco ograniczone

www.sxc.hu

Ostatnio pisaliśmy o zmianach dotyczących rejestracji działalności gospodarczej oraz ułatwień dla przedsiębiorców, o które pokusił się ustawodawca. Nie są to jednak jedyne zmiany – od zeszłego piątku (1 lipca 2011 r.) weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Pewnie jeszcze będzie okazja pochylić się nad konkretnymi pomysłami ustawodawcy, póki co w skrócie przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem zmiany przepisów. 

1. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Obecnie osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może się przekształcić w spółkę kapitałową. Do tej pory było to co prawda możliwe (np. przez założenie osobnej spółki a następnie wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej aportem), jednak takie rozwiązanie miało kilka minusów, np. brak sukcesji praw i obowiązków (przykład: umowy, które przedsiębiorca miał zawarte ze swoimi kontrahentami nie przechodziły automatycznie na spółkę).

Teraz przy przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową obowiązywać będzie zasada kontynuacji. Spółka powstała w wyniku przekształcenia pozostanie podmiotem wszelkich praw i obowiązków przysługujących wcześniej przekształcanemu przedsiębiorcy. Dotyczy to również zezwoleń, koncesji oraz ulg (za wyjątkiem podatkowych), które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem (chyba że ustawa lub decyzja administracyjna stanowi inaczej, jednak w praktyce większość takich decyzji nie zawiera ww. ograniczeń).

Spółka pozostanie zatem z mocy ustawy właścicielem całego majątku przedsiębiorcy oraz stroną wszystkich umów zawartych przez przedsiębiorcę.

Przekształcany przedsiębiorca stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu tej spółki do rejestru, jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca stanie się również wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Przez okres trzech lat od dnia przekształcenia przedsiębiorca solidarnie ze spółką przekształconą będzie odpowiadał za zobowiązania związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia. Jednoosobowa spółka kapitałowa będzie również solidarnie z przedsiębiorcą odpowiadać za jego zaległości podatkowe sprzed przekształcenia.

Przekształcenie wymagać będzie m.in. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z opinią biegłego rewidenta, złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu oraz zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej (wszystkie ww. czynności w formie aktu notarialnego).

2.       Taniej w KRS

Ustawa wprowadza obniżki opłat sądowych za wpisy w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczące spółek. Zarejestrowanie spółki kosztować będzie 500 zł (dotychczas 1000 zł za spółkę kapitałową, 750 zł za spółkę osobową), natomiast wpis zmian dotyczących spółki – 250 zł (dotychczas 400 zł).

Ustawa nie zmniejszyła natomiast opłat za ogłoszenie wpisów w KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu, 250 zł za ogłoszenie kolejnych wpisów).

3.       Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Na podstawie ustawy zmniejszone zostaną kwoty maksymalnych kar pieniężnych, które mogą być orzeczone wobec podmiotu zbiorowego za popełnienie czynu zabronionego (w trybie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). Maksymalna wysokość kary po nowelizacji to 5.000.000 zł (dotychczas 20.000.000 zł), jednak nie więcej niż 3% (dotychczas 10%) przychodu osiągniętego przez podmiot w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony.

Nowelizacja umożliwi również stronom postępowania wniesienie kasacji od orzeczenia sądu drugiej instancji (w obecnym stanie prawnym kasację może wnieść jedynie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich).

4.       Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Nowelizując ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa zmienia również na korzyść obywateli częstotliwość aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, dokonywanej przez ich publicznych właścicieli. Po nowelizacji wysokość rocznej opłaty może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata (dotychczas nie częściej niż raz w roku).

Powyższa zmiana dotycząca opłaty za użytkowanie wieczyste wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

***

Choć ustawa nie wprowadza rewolucyjnych zmian, to jednak jej regulacje powinny nieco ułatwić życie polskich przedsiębiorców. Kierunek wydaje się właściwy, zobaczymy co będzie dalej.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.