Zespół O&W - kbambynek

Czy można wieszać flagi na budynku pracodawcy?

www.sxc.hu

Jakiś czas temu pisaliśmy o wyroku sądu I instancji w sprawie, w której jeden z naszych Klientów został pozwany przez działaczy związkowych po nałożeniu na nich kar porządkowych za wywieszenie bez zgody pracodawcy flag z logiem Solidarności na budynku i na ogrodzeniu zakładu pracy.

W ostatnich dniach zapadło orzeczenie w drugiej instancji, czyli wyrok w tej sprawie jest już prawomocny. więcej »

Komentarze

Jednorazowa pożyczka bez PCC?

Co do zasady, w myśl art. 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Ustawa o PCC) podatkowi podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Z kolei w myśl art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana Podatkiem lub zwolniona od tego podatku (z określonymi wyjątkami).

więcej »

Komentarze

Nie można wyłączyć pierwszeństwa wspólników przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki – najnowsza uchwała SN

17.01.2013 r. Sąd Najwyższy podjął w 7-osobowym składzie uchwałę rozstrzygającą dyskusyjną do tej pory kwestię możliwości wyłączenia prawa pierwszeństwa wspólników do nabycia udziałów w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki.

więcej »

Rekrutacja trwa!

Kancelaria od lat świadczy usługi w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanych formach prawnych, rozmiarach i profilach działalności.

Teraz masz szansę dołączyć do nas!

Rekrutacja trwa!

więcej »

Komentarze

Zmiany w prawie – uproszczenia dla nowych przedsiębiorców

W dniu 17 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2), której celem jest ułatwienie nowym przedsiębiorcom założenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy uchylają art. 209 Kodeksu pracy, który nakładał na pracodawcę obowiązek powiadomienia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności lub zmianie jej charakteru powodującej pogorszenie warunków pracy. Jednocześnie niezastosowanie się do powyższego obowiązku stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy), które było zagrożone karą grzywny od tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych.

więcej »

Komentarze

Dodatkowy obowiązek w Urzędzie Skarbowym przy rejestracji spółki

W gąszczu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (k.s.h.) znaleźć można dwa, których istnienie budzi uzasadnioną wątpliwość.

W treści art. 171 oraz 324 k.s.h. ustawodawca nakłada na zarządy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej obowiązek, by w terminie dwóch tygodni od zarejestrowania spółki złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki/statutu spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego przywołane przepisy mają na celu jedynie powielanie czynności dokonanych przy okazji rejestracji podmiotu przez sąd rejestrowy. Regulacja k.s.h. obowiązuje bowiem mimo wprowadzonej w 2009 r. zasady „jednego okienka”.
więcej »

Komentarze

Likwidacja Monitora Polskiego B

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszło w życie część postanowień ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)  – tzw. „pierwsza ustawa deregulacyjna”, które zmieniają m.in. ustawę o rachunkowości. Na mocy powyższej nowelizacji:

- zniesiony zostaje obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B przez podmioty składające sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego (m.in. spółki handlowe);

- likwidacji z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega Monitor Polski „B”. więcej »

Komentarze

Od stycznia 2013 r. mniej obciążeń dla firm?

www.sxc.hu

W dniu 30 listopada bieżącego roku Prezydent podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

W tym samym dniu ustawa została opublikowana i wchodzi w życie z początkiem przyszłego roku.

W ustawie obok niewątpliwych udogodnień wprowadzono również niejako „tylnymi drzwiami” zmiany podatkowe, których skutki z pewnością z redukcją obciążeń administracyjnych wiele wspólnego nie będą miały. więcej »

Komentarze

Zaproszenie do konsultacji online

www.sxc.hu

Kancelaria Olesiński & Wspólnicy we współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach on-line na temat ochrony prawnej przedsiębiorcy nabywającego towary oraz usługi na obszarze Unii Europejskiej.

Temat chatu to: Prawna ochrona przedsiębiorcy nabywającego towary oraz usługi na obszarze Unii Europejskiej.

więcej »

Od 2013 r. limitowane koszty podatkowe dla twórców

www.sxc.hu

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje zmiany w zakresie rozliczania zryczałtowanych (50%) kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, a także m.in. korzystania przez twórców z praw autorskich. Zmienią się również zasady stosowania tzw. ulgi internetowej i prorodzinnej.

Nowe zasady rozliczania PIT znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2013 r.

więcej »

Komentarze

Informacje o Zespół O&W:

Zespół O&W