Zespół O&W - kbambynek

Zapytanie o możliwość przesłania oferty

www.sxc.hu

Przesyłanie niezamawianych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwłaszcza poczty elektronicznej jest zakazane.

Powszechnie przyjmuje się, że artykuł 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wprowadzający ten zakaz dotyczy wysyłania tzw. spamu. Ale czy dotyczy to również tzw. zapytania o możliwość przesłania oferty? więcej »

Rekrutacja trwa!

Kancelaria od lat świadczy usługi w zakresie bieżącego doradztwa na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanych formach prawnych, rozmiarach i profilach działalności.

Teraz masz szansę dołączyć do nas!

Rekrutacja trwa!

więcej »

Komentarze

Kara za praktyki (UOKIK) – tym razem Apart

www.sxc.hu

Prezes UOKiK nałożył na Apart sp. z o.o. karę w wysokości ponad 970 tys. zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

W toku postępowania wszczętego w lutym 2012 roku Prezes UOKiK zbadał zgodność z prawem informacji podawanych przez Apart sp. z o.o. w regulaminie korzystania ze sklepu internetowego oraz na paragonach. więcej »

Komentarze

Inwestor zapłaci (dwa razy), wykonawcy się opłaci – solidarna odpowiedzialność inwestora w praktyce budowlanej

www.sxc.hu

Spadek zamówień w branży budowlanej i związane z nim opóźnienia płatnicze ponownie spowodowały konieczność coraz częstszego sięgania do regulacji art. 647 1 § 5 kodeksu cywilnego, przewidującej solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W konsekwencji jednak, wbrew założeniom ustawodawcy zastosowanie przepisu nie doprowadza do usprawnienia inwestycji budowlanych, a wręcz przeciwnie sprowadza się wyłącznie do zwiększonej liczby procesów o zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich  roboty budowlane. więcej »

Komentarze

Wywieszanie flag przez związki zawodowe

sxc.hu

W ostatnim czasie zapadło pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie pracowniczej, którą prowadzimy dla jednego z naszych klientów.

Działacze związkowi wnieśli pozew przeciwko pracodawcy o uchylenie kar porządkowych nagany – dostali je za wieszanie flag Solidarności na budynku i na płocie zakładu pracy.

Sprawa jest ciekawa, bo ma spore znaczenie praktyczne, a w zasadzie nie ma w tej sprawie orzecznictwa. Co więcej, wśród niektórych (z reguły dotyczy to organizacji związkowych) pokutuje pogląd, że brak zgody na wywieszanie flag i karanie za to pracowników to utrudnianie działalności związkowej – zagrożone nawet odpowiedzialnością karną. więcej »

Social media guidelines – nowe ryzyka dla pracodawcy

Zasady korzystania z serwisów społecznościowych  przez pracowników (tzw. social media guidelines) stają się coraz bardziej popularne wśród polskich pracodawców .

Jak wynika z opublikowanego ostatnio sondażu przeprowadzonego przez Homo Homini w ramach projektu Crisis Shield  już 35 % przedsiębiorców zdecydowało się wprowadzić tego typu regulacje dla swoich pracowników.

Warto więc rozważyć potencjalne ryzyka, jakie grożą pracodawcom w związku z wdrożeniem social media guidelines w swoich zakładach pracy. więcej »

Opodatkowanie SKA CIT jeszcze nie teraz?

calendarW miarę upływu czasu maleją szanse (czy raczej: maleje ryzyko) szybkiego wejścia w życie zmian w ustawach o podatkach dochodowych, przewidujących między innymi opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) podatkiem dochodowym od osób prawnych. więcej »

Komentarze

Zaleganie z odsetkami a wstrzymanie dostawy energii

Zbliża się okres przymrozków i innych mało przyjaznych warunków atmosferycznych, więc niespodziewane odłączenie prądu czy ciepła może okazać się wyjątkowo dotkliwe.

Dlatego należy pamiętać, że zgodnie z prawem energetycznym (art. 6 ust. 3a PE) wstrzymanie dostaw energii elektrycznej / ciepła jest możliwe, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, przy czym w takim wypadku:

1. zakład energetyczny musi nas dodatkowo powiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz

2. wyznaczyć dodatkowy, 2-tygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

A co jeśli uregulujemy kwoty wynikające z rachunków czy faktur, ale okaże się, że zwlekamy z zapłatą odsetek z tytułu kwot za pobraną energię? Czy w takiej sytuacji zakład energetyczny może wstrzymać nam dostawę energii?

więcej »

Wolne za święto w sobotę

2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 27/11) po rozpoznaniu wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.

Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze sporządzone, natomiast jego sentencję można znaleźć pod adresem: http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/Dz_Ustaw/k_27s11.htm.

Sprawa dotyczyła konstytucyjności art. 130 § 21 Kodeksu pracy wprowadzonego w związku z nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy. więcej »

Nie korzystasz z e-faktur, to płać!

www.sxc.hu

Coraz częściej przedsiębiorcy posługują się fakturami w formie elektronicznej czyli tzw. e-fakturami, co stanowi z pewnością duże uproszczenie w obrocie dokumentami.

Z drugiej jednak strony wymogi techniczne uprawniające do posługiwania się e-fakturami tj. zapewnienie autentyczności i integralności faktur – w praktyce konieczność stosowania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu lub systemu elektronicznej wymiany danych EDI, sprawiają, że część z przedsiębiorców nie jest w stanie tych wymogów zrealizować. więcej »

Komentarze

Informacje o Zespół O&W:

Zespół O&W