Zespół O&W - kbambynek

Nowa opłata obciążająca emitentów za koszty nadzoru

Kolejna z wielu zmian dla emitentów w 2016 r. to obowiązek ponoszenia opłat za koszty nadzoru. Emitenci muszą wyliczyć i zapłacić opłatę do Komisji Nadzoru Finansowego do 30 września. Potem mają 5 dni na złożenie deklaracji. I tak co roku… Wprowadzona jeszcze w 2015 roku nowelizacja ustawy o ofercie publicznej nałożyła na emitentów obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu partycypowania w kosztach nadzoru nad rynkiem kapitałowym. więcej »

„Jak żyć z… JPK” – zapraszamy na webinarium!

22 września doradcy Olesiński & Wspólnicy oraz SI-Consulting w ramach bezpłatnego seminarium online odpowiedzą na pytania dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Seminarium poświęcone w całości zagadnieniom JPK kierujemy zarówno do przedstawicieli firm, które pierwszą wysyłkę plików mają za sobą ale także tych którzy niedługo dołączą
do tego grona. więcej »

Przetwarzasz dane osobowe? Dostałeś niepokojącego e-maila? Zachowaj ostrożność!

Tematyka przetwarzania danych osobowych dotyczy w praktyce niemal każdego przedsiębiorcy, a wykorzystywanie zbiorów danych w działalności gospodarczej wiąże się nieraz z szeregiem obowiązków i formalności. Nieświadomość co do zakresu tych obowiązków jest często wykorzystywana przez podmioty, które korzystając z ogólnodostępnych adresów e-mail informują o rzekomych naruszeniach. więcej »

Nowe wytyczne dotyczące zapewnienia neutralności sieci

Wydano wytyczne pomagające w interpretacji unijnych przepisów dotyczących neutralności sieci, tj. zagwarantowania równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do Internetu. Współcześnie temat „otwartego Internetu” pojawia się w debacie publicznej, jak i w działaniach legislacyjnych na wiele różnych sposobów (premoderacja treści, „anonimowość”, wolność słowa). więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika – jak długo (od)czekać?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy – chyba, że przepisy szczególne dopuszczają taką możliwość. Jednym z takich przepisów jest art. 53 § 1 lit. b Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę więcej »

Czy wypowiedzenia zmieniające mogą być zwolnieniami grupowymi?

Nadal wielu pracodawców nie uświadamia sobie, że procedura tzw. zwolnień grupowych może mieć zastosowanie także w przypadku wręczenia odpowiedniej liczbie pracowników wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. A to oznaczałoby, że pracodawca miałby wtedy obowiązek wypłaty odprawy i uruchamiania całej procedury z ustawy o zwolnieniach grupowych. Pytanie, czy rzeczywiście tak wielu lat sporna zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie. Sąd Najwyższy początkowo uznał, że również w przypadku wypowiedzeń zmieniających przestrzegana musi zostać procedura przewidziana dla zwolnień grupowych. W wyroku z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt: III BP 5/07) uznał m.in., że skoro art. 42 § 1 k.p. wskazuje, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzeń wynikających z umowy warunków pracy i płacy, to także dla wypowiedzeń zmieniających należy stosować przepisy dot. zwolnień grupowych.

Później, w wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. (sygn. akt: III PK 30/11), Sąd Najwyższy przyjął jednak odmienne stanowisko wskazując, że rozwiązanie stosunku pracy jest tylko ewentualnym skutkiem wypowiedzenia zmieniającego, w związku z czym obu tych instytucji nie można ze sobą utożsamiać. Sąd podkreślił, że aby jednoznacznie ocenić ew. konieczność zastosowania procedury zwolnień grupowych, należy każdorazowo zweryfikować okoliczności danej sprawy pod kątem intencji pracodawcy (czy w istocie celem wypowiedzenia zmieniającego była jedynie zmiana warunków pracy i płacy, czy też definitywne zwolnienie pracownika). Ostatecznie nadal nie wiadomo było, kto ma rację i którym wyrokiem się kierować.

Pewną nadzieją na rozwiązanie tego zagadnienia było przekazanie pytania w tej sprawie powiększonemu składowi Sądu Najwyższego (w wyniku skierowania pytania prejudycjalnego przez Sąd Okręgowy w Łodzi). Sąd Najwyższy w powiększonym składzie…odmówił jednak podjęcia uchwały, uznając, że sprawą powinien zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (III PZP 1/15). 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zwrócił się z pytaniem do TSUE o zastosowanie procedury zwolnień grupowych w przypadku wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy ze względu na trudną sytuację finansową pracodawcy (sprawa numer: C-149/16).

Choć trudno przewidzieć stanowisko Trybunału w tym zakresie, można przypuszczać, że będzie ono zbliżone do stanowiska przedstawionego przez TSUE w jednym z ostatnich orzeczeń w podobnej sprawie. W wyroku z dnia 11 listopada 2015 r. (C‑422/14, Pujante Rivera/ Gestora Clubs Dir SL,Fondo de Garantía Salarial) Trybunał uznał, że dokonanie przez pracodawcę jednostronnej i niekorzystnej dla pracownika zasadniczej zmiany istotnych elementów jego umowy o pracę mieści się w pojęciu „zwolnienia” w rozumieniu przepisów o zwolnieniach grupowych. Brakuje jednak wskazówek, które zmiany można uznać za „zasadnicze”, a które elementy umowy za „istotne”. Istotne jest z pewnością wynagrodzenie pracownika, pytania kiedy zmiana wynagrodzenia jest zasadnicza? Jeśli obniżono wynagrodzenie o połowę? Czy może o konkretną kwotę? Dla jednego może być to zmiana zasadnicza, a dla drugiego – istotna, ale nie zasadnicza. Trudno o jednoznaczną odpowiedź.

Pozostaje więc czekać na wyrok i wskazówki TSUE w sprawie skierowanej do Trybunału przez Sąd we Wrocławiu.

Autor: Natalia Mosur, adwokat w Olesiński & Wspólnicy biuro we Wrocławiu

Spory o exit fee

Kiedy dochodowa działalność lub jej część (np. realizacja zyskownego kontraktu na rzecz podmiotu trzeciego, przejęcie części rynku zbytu, transfer funkcji generującej zyski) zostaje przekazana pomiędzy przedsiębiorcami, racjonalnie działający podmiot oczekiwałby wynagrodzenia z tytułu takiego transferu. Wynagrodzenia takie potocznie nazywane są w biznesie „exit fee”.

Jeżeli stronami takiej transakcji są podmioty powiązane, zasady ustalania i poziom exit fee mogą być przedmiotem badania przez organy podatkowe. Dzieje się tak najczęściej w przypadku transferów bez wynagrodzenia. Organ podatkowy może badać, czy racjonalnie działający przedsiębiorca dobrowolnie zrezygnowałby z potencjału zysków z danej transakcji, części rynku, etc. bez rekompensaty. Ustalając na poziomie odbiegającym od rynkowego przedsiębiorcy narażają się więc na szacowanie przez organy podstawy opodatkowania.

W tym kontekście wydawałoby się, że zaliczanie exit fee do kosztów uzyskania przychodów nie powinno budzić wątpliwości, wątpliwa może być ewentualnie tylko jego wysokość. Paradoksalnie jednak, te same organy, które są uprawnione do badania czy exit fee zostało ustalone na poziomie rynkowym, odmawiają uznania tych wynagrodzeń za mające z przychodem. Zwraca uwagę m.in. interpretacja wydana przez Dyrektora IS w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-745a/12/A), dotycząca wynagrodzenia wypłacanego spółce powiązanej za zaprzestanie produkcji wyrobów w Belgii i przeniesienie jej do zakładu wnioskodawcy w Polsce. Organ podatkowy uznał, że Wprawdzie operacja gospodarcza polegająca na rozszerzeniu działalności i rozpoczęciu działalności produkcyjnej służy uzyskaniu przychodów lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jednakże sam fakt poniesienia wydatku na zaprzestanie działalności przez inny podmiot wydaje się nieracjonalny i niecelowy.” Interpretację tę potwierdził niedawno Naczelny Sąd Administracyjny, który odmówił uznania charakteru kosztu podatkowego wydatkowi, którego cel „nie jest ukierunkowany na uzyskanie przychodów z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, lecz celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia jest zrekompensowanie sprzedawcy utraconych przychodów.”

W rezultacie rezygnacja z exit fee może zostać uznana za nierynkową, a jej zapłata – za niecelową i nieracjonalną.

Wyżej przedstawione stanowisko organów podatkowych nie jest na szczęście jednolite. W dniu 22 stycznia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej, w której zaakceptował możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych exit fee wypłaconej przez podatnika za odstąpienie przez spółkę z nim powiązaną od prowadzonej działalności sprzedażowej i przekazanie tej części działalności biznesowej na rzecz podatnika.

Wydaje się, że im bardziej zostanie podkreślony związek pomiędzy exit fee a spodziewanymi przychodami, które będą generowane w związku z transferem (np. poprzez skalkulowanie opłaty w oparciu o przeprowadzone prognozy przychodów) i charakter tej opłaty jako wynagrodzenia za przenoszone aktywo, tym większe będą szanse na jej obronę jako kosztu podatkowego. Staranny opis pomoże również przy obronie jej poziomu w przypadku kontroli cen transferowych.

Autor: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, radca prawny w Olesiński & Wspólnicy

Pracodawca ma prawo kontrolować korespondencję służbową pracownika

Tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 stycznia 2016 r. (61496/08) w sprawie – Bogdan Mihai Bărbulescu przeciwko Rumunii.

W dobie e-komunikacji pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na sposób korzystania z internetu przez pracowników. więcej »

„Proszę zapłacić zaległy podatek…” – czyli nowy sposób komunikacji Urzędów Skarbowych z Podatnikami

Proszę zapłacić zaległy podatek do [data]”; „Z posiadanych przez nas informacji wynika, że nie zapłacił/-a Pan/Pani podatku dochodowego za [rok]”; Jak wynika z naszych danych, 8 na 10 mieszkańców województwa X zapłaciło już podatek dochodowy za [rok]. Należy Pan/Pani do nielicznej grupy mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili tego obowiązku”; „ Proszę zapłacić całkowitą kwotę zobowiązania, jaką pokazano w tabeli na odwrocie tego pisma, przelewem bankowym na rachunek [numer], za pośrednictwem operatora pocztowego, banku lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym”; więcej »

Obowiązki związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich wkrótce obejmą polskich przedsiębiorców

Po kilkumiesięcznej przerwie w pracach polskiego ustawodawcy nad implementacją dyrektywy w sprawie ADR w sporach konsumenckich z dnia 21 maja 2013 r. (ADR – z angielskiego Alternative Dispute Resolution), Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

więcej »

Informacje o Zespół O&W:

Zespół O&W