Zespół O&W - kbambynek

Wesołych Świąt/ Merry Christmas/ Frohe Weihnachten

Komentarze

Zaproszenie na warsztaty – Nowe Prawo Konsumenckie/ Przygotuj e-sklep na zmiany przepisów

Już 27 listopada w Sound Garden Hotel w Warszawie odbędą się warsztaty: „Nowe Prawo Konsumenckie. Przygotuj e-sklep na zmiany przepisów.”

Prowadzącymi będą prawnicy z warszawskiego biura kancelarii: adwokat Michał Kluska i aplikant radcowski Aleksandra Płucienik.

Lista uczestników jest jeszcze otwarta, serdecznie zapraszamy do zapisów!

więcej »

Komentarze

Podwójna rekrutacja w dziale podatkowym O&W

Komentarze

Minister Finansów wyjaśnił rozbieżności dotyczące opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

www.fotolia.pl

W dniu 13 października 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną¹ , w celu – w założeniach – zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o opłacie skarbowej w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych, w których złożone zostaje pełnomocnictwo.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, uregulowania opłaty w kwocie 17 złotych wymaga złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

więcej »

Komentarze

Zmiany w prawie pracy nie takie oczywiste

www.fotolia.pl

Trwają obecnie prace nad wieloma projektami nowelizacji kodeksu pracy, w szczególności dotyczącymi zawierania umów o pracę na czas określony. W prasie regularnie pojawiają się doniesienia o kolejnych planowanych zmianach. W ostatnich dniach w wielu źródłach można było przeczytać m.in. o wprowadzeniu maksymalnego łącznego okresu 33 miesięcy trwania umów terminowych, zbliżeniu obowiązków związanych z wypowiadaniem umów o pracę na czas nieokreślony i określony, wydłużeniu okresu, na jaki musi zostać zawarta umowa na czas określony, żeby dopuszczalne było jej wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem (do 12 miesięcy), czy też umożliwieniu rekompensowania pracy w sobotę wynagrodzeniem zamiast udzielania czasu wolnego.

więcej »

Komentarze

Rekrutacja trwa – tym razem Wrocław!

Komentarze

Ministerstwo planuje uwolnić kulturę – projekt nowelizacji prawa autorskiego

www.fotolia.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pr. aut.). Zakres projektu obejmuje głównie zmiany w obszarze tzw. dozwolonego użytku publicznego poprzez jego rozszerzenie oraz zasady korzystania z tzw. utworów osieroconych – uregulowanie zakresu korzystania z nich. Przepisy pr. aut. stanowią regulację nakierowaną na ochronę twórcy, dlatego też, co do zasady, korzystanie z utworu objętego ochroną prawno-autorską wymaga zgody jego twórcy. Jednak zarówno przepisy dotyczące dozwolonego użytku publicznego jak i projektowane regulacje dotyczące utworów osieroconych mają na celu wprowadzenie pewnego uelastycznienia zasad korzystania z utworów. Jak bowiem wskazuje MKiDN w treści uzasadnienia do projektu nowelizacji, polityka kulturalna RP „powinna zmierzać do zapewnienia szerokiego legalnego dostępu do twórczości”.

więcej »

Komentarze

Sejm pracuje nad nową ustawą o obligacjach

www.fotolia.pl

W Sejmie trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowej ustawy o obligacjach, która wkrótce (styczeń 2015 r.) ma wejść w życie.

W ocenie autorów projektu, wprowadzenie ustawy zmierza do wsparcia rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, jak również zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu (m.in. poprzez rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości oraz poprawienie czytelności ustawy).

więcej »

Komentarze

O&W rekrutuje – Specjalista ds. prawnych i organizacyjnych / prawnik (in-house)

Komentarze

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym a możliwość zasądzenia odsetek na rzecz pokrzywdzonego

www.fotolia.pl

Jednym ze sposobów dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń cywilnych jest złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody (art. 46 k.k.). Obok dodatkowej dolegliwości dla sprawcy środek taki pełni również funkcję kompensacyjną. Powinien zatem zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy obok żądania odszkodowania pokrzywdzony może domagać się również odsetek na takich samych zasadach, jak w postępowaniu cywilnym? Stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r. (V KK 76/14).

więcej »

Informacje o Zespół O&W:

Zespół O&W