1 pracodawca a 2 umowy?

www.sxc.hu

Sytuacja w której pracownika łączą z tym samym pracodawcą np. dwie umowy o pracę – nie jest zabroniona przepisami Kodeksu pracy.

Czy takie rozwiązanie jest jednak na tyle elastyczne aby z niego korzystać?

O czym należy pamiętać przy zawieraniu takiej umowy?

Prawdziwość powyżej tezy potwierdził Sąd Najwyższy m.in. z wyroku z dnia z 14 lutego 2002 r. (I PKN 876/00,OSNPiUS 2004/4/60) w którym orzekł, że: „W razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy. Przy wykonywaniu na rzecz tego samego pracodawcy nawet kilku rodzajów podporządkowanej pracy domniemanie przemawia za istnieniem jednego stosunku pracy, choćby charakteryzującego się odpowiednio złożoną konstrukcją przedmiotu zobowiązania i struktury swojej treści”.

Powyższa teza dotyczy nie tylko pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, ale także świadczonej na innych podstawach prawnych.

Jak podkreśliłem, w przepisach Kodeksu pracy nie ma wyraźnego zakazu zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem. Jednak zawarcie z pracownikiem drugiej umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy rodzaj pracy jest wyraźnie inny niż uzgodniony i wykonywany w podstawowym czasie pracy. W przeciwnym razie pracodawca narusza przepisy o czasie pracy, w szczególności te o pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca powinien też pamiętać o prawie pracownika do gwarantowanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1969 r. (syg. III PZP 1/69) oraz wyrokiem SN z 8 stycznia 1981 r. (sygn. II URN 186/80), pracodawca zawierający drugą umowę z jednym pracownikiem ma obowiązek powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy, niż tej, która przewidziana jest w pierwszej umowie o pracę, przy czym nie może dopuścić się naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych. Oprócz tego zobligowany jest zadbać o przestrzeganie norm dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika. Nie może zmierzać do obejścia przepisów o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe.

Dla przykładu możliwe jest zatrudnienie jednej i tej samej osoby jednocześnie np. na 0,5 etatu na stanowisku X i dodatkowo na 0,5 etatu na stanowisku Y.

W takiej sytuacji jednoczesne zawarcie dwóch stosunków pracy jest dozwolone, ponieważ są spełnione ww. warunki: praca jest inna rodzajowo, normy czasu pracy oraz odpoczynku nie są przekroczone, zachowane są także przepisy o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych.

Ale w opisanej powyżej sytuacji powstaje dla pracodawców szereg obowiązków:

- dodatkowe badanie lekarskie i szkolenie bhp (zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku);

- przekazanie pracownikowi na piśmie informacji o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, prawie do urlopu wypoczynkowego i wymiarze tego urlopu, długości okresu wypowiedzenia umowy i innych;

- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – czyli założy drugą teczkę akt pracowniczych;

- prowadzenie rozliczenia i ewidencji czasu pracy, w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (np. dodatek za godziny nadliczbowe, za pracę w nocy, dodatek stażowy) dla każdego ze stosunków pracy (art. 149 § 1 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie musi być liczone osobno dla każdego stosunku pracy i podlega odrębnej ochronie, np. przed potrąceniami.

- oddzielnie z każdego stosunku pracy powinien też być obliczany ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także odprawy i odszkodowania;

- w zakresie urlopów – pracownik otrzymuje również prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych, a więc do urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, okolicznościowego, macierzyńskiego, wychowawczego, innych uprawnień związanych z rodzicielstwem, wynagrodzenia i zasiłku za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, wyposażenia w odzież roboczą i obuwie robocze.


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.